طراحی الگوی ایدئولوژی سازمانی با رویکرد TISM فازی

نوع مقاله : اکتشافی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران.

3 استادیار،گروه مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر، باهدف طراحی الگوی ایدئولوژی سازمانی، با رویکرد TISM فازی انجام‌ شده است. به‌منظور رسیدن به این هدف، در مرحلة اول ضمن بررسی ادبیات موضوع، با استفاده از نقطه نظرات 16 نفر از خبرگان با نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند، با کمک فن دلفی فازی، در دو مرحله، از طریق نظرسنجی آنلاین، 14 معیار مؤثر برای ایدئولوژی سازمانی، شناسایی شد. در مرحلة بعدی، با استفاده از رویکرد TISM فازی در ابعاد جدیدی دسته­بندی، سطوح و روابط معیارها، مشخص شد. درنهایت نتیجه‌گیری شد که معیار ساختار و پیکربندی دارای بالاترین قدرت وابستگی است و تمام معیارها بر آن تأثیر می­گذارند. معیار ارزش­ها و هنجارها در سطح نهم و پایین­ترین سطح است. معیار همانندسازی نیز در سطح هشتم قرار دارد و هیچ معیاری آن را تحت‌تأثیر قرار نمی­دهد. در هر صورت، این عناصر، بازیکنان کلیدی هستند که در الگوی ایدئولوژی سازمانی سازمان­های مأموریت‌محور ضروری هستند و باید مورد توجه قرار گیرند. موضوع ایدئولوژی سازمانی و همچنین روش TISM فازی در مجلات داخلی جدید و نو است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بیات، اکبر؛ لطیفی، میثم؛ مرادی، مرتضی و اسلامبولچی، علیرضا (1398). تحلیل رابطه بین اسطوره‌های پزشکی و ایدئولوژی سازمانی با نقش میانجی حماسه سازمانی در سازمان‌ مأموریت‌محور دانشگاه علوم پزشکی، مدیریت بهداشت و درمان، 10(1)، 67-77.
بیات، اکبر؛ لطیفی، میثم؛ مرادی، مرتضی و اسلامبولچی، علیرضا (1398). فهم پیکربندی ساختارهای سازمانی با تأکید بر سازمان مأموریت‌محور بین المللی، نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین المللی، 2(2)، 43-63.
پورعزت، علی‌اصغر و طاهری عطار، غزاله (1396). سازمان‌دهی و طراحی ساختار. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
پناهی، محمدحسین و صداقت‌زادگان اصفهانی، شهناز (۱۳۹۱). «منابع قدرت و تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزش بانوان». مجله زن در توسعه سیاست، 10(1)، ۲۲-۴۵.
حسن‌زاده رنگی،نرمین؛  الهیاری، تیمور؛ خسروی، یحیی؛ زائری، فرید و صارمی، مهناز (1391). طراحی پرسشنامه شکست‌های شناختی شغلی: تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار. سلامت کار ایران، 1، 29-40.
حکاک، محمد؛ ساعدی، عبداله و مؤمنی مفرد، معصومه (1397). مدل ارتباط گریزی سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های دولتی: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی، 7(1)، 111-122.
جو هچ، ماری و کانلیف، ‌آن‌ال (1397). نظریه سازمان: مدرن، نمادین - تفسیری و پست‌مدرن. ترجمه دانایی‌فرد، حسن. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
خلفخانی، مهدی (1391). «چالش­های فمینیسم؛ تحلیل و نقد گفتمان ایدئولوژی­های قرن بیستم». مطالعات سیاسی، 5(18)، 159-186.
خلیلی، رضا (1385). «ایدئولوژی و استراتژی؛ نسبت سنجی مفهومی نگرش ایدئولوژیک و تفکر استراتژیک». مطالعات راهبردی، 9(34)، 759-789.
رحیمی، حمید و آقا بابایی، راضیه (1392). «رابطه فرهنگ‌سازمانی و اخلاق حرفه‌ای، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کاشان». راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 6(2)، 61-67.
رفیعی، مجتبی؛ فقیهی، ابوالحسن؛ احمدی، سید علی‌اکبر و قنبریان، عباسعلی (1395). «تدوین مدل ترکیب رهبری و فرهنگ‌سازمانی برای سازمان‌های نوآور موردمطالعه: سازمان‌های تحقیق و توسعه وزارت نفت». علوم مدیریت ایران،11(42)، 25-50.
رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود و سلطانی، فاطمه (1394). «تحلیل موانع تعامل‌پذیری فرهنگی در زنجیره تأمین صنعت خودرو با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری». مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 13(2)، 369-391.
شریف­زاده، فتاح؛ بازیار، امین و تیرجو. اختر (1392). «تأثیر فرهنگ‌سازمانی و اخلاق حرفه­ای بر اثربخشی سازمان». مدیریت سازمان­های دولتی، 2(1)،7-28.
عبداللهیان، حمید و منفرد، لیلا (1387). «روش‏شناسی و تحلیل ایدئولوژی در متون ارتباطی». دین و ارتباطات، 15(33)، 87-116.
هاشمی، سید علی‌اکبر؛ الوداری، حسن؛ دارایی، محمد رضا و رازینی، روح الله (1397). طراحی مدل توسعة داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان‌های دولتی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی، 6(3)، 49-64.
Alvesson, M. & Karreman, D. (2016). “Intellectual failure and ideological success in organization studies: The case of transformational leadership”. Journal of Management Inquiry 25, 139-152.
Balthazard, P. A. & Cooke, R. A. (2004). Organizational culture and knowledge management success: assessing the behavior-performance continuum. Proceedings of the 37th International Conference on System Sciences, Hawaii, United States of America.
Barnhurst, K. G., Ikeda, K. I., Maia, R. C. & Wessler, H. (2015). The International Encyclopedia of Political Communication, 3 Volume Set. John Wiley & Sons.‏
Beyer, J. M. Dunbar, R. L. & Meyer, A. D. (1988). “Comment: The concept of ideology in organizational analysi”.  Academy of Management Review,13(3), 483-488.
Bressanelli, E. (2014). Europarties after enlargement: Organization, ideology and competition," Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Dijk, T. A. v. (2016). Ideology. In "The International Encyclopedia of Political mmunication. First edition. Edited by Gianpietro Mazzoleni, Published by John Wiley & Sons, 495-505.
Gupta, A., Briscoe, F. & Hambrick, D. C. (2017). Red, blue, and purple firms: Organizational political ideology and corporate social responsibility. Strategic Management Journal .38, 1018-1040.
Heng, M. & Ahmed, P. K. (2000). Applying the concept of ideology to achieve management, Proceedings of the International Conference on Management of Innovation and Technology, Singapore.
Jost, J. T. (2006). “The end of the end of ideology”. American Psychologist61(7), 651-670.‏
Khatwani, G. Singh, S. P. Trivedi, A. & Chauhan, A. (2015). “Fuzzy-TISM: A fuzzy extension of TISM for group decision making”. Global Journal of Flexible Systems Management, 16(1), 97-112.
McAuley, J. Duberley, J. and Johnson, P. (2007). Organization theory: Challenges and perspectives.  Harlow: Pearson Education.
Mintzberg, H. (1999). Ideology and the missionary organization. The strategy process, 361-367
Mintzberg, H. (1989). Mintzberg on management: Inside our strange world of organizations. Simon and Schuster.
Bamel, N., Dhir, S. & Sushil, S. (2019). “Inter-partner dynamics and joint venture competitiveness: a fuzzy TISM approach”. Benchmarking: An International Journal, 26(1), 97-116.
Opricovic, S. & Tzeng, G.H. (2003). “Defuzzification within a multicriteria decision model”. International Journal of Uncertainty, Fuzziness Knowledge-Based Systems, 11, 635-652.
Rego, A. & DOliveira, T. (2006). “Management ideologies and organizational spirituality: a typology”. SSRN Electronic Journal, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.882438.
Schein, E.H. (2010). Organizational culture and leadership. Vol. 2, John Wiley & Sons.
Srivastava, A. K. & Sushil (2014). “Modelling drivers of adapt for effective strategy execution”. The Learning Organization, 21(6), 369-391.
Theus, K. T. (2014). “Organizational Ideology, Structure, and Communication Efficacy: A Causal Analysis”. Journal Public Relations Research Annual, 3(1-4), 133-149.
Thompson, J. B. (2013). Ideology and modern culture: Critical social theory in the era of mass communication. John Wiley & Sons.
Tseng, M. L. (2013). “Modeling sustainable production indicators with linguistic preferences”. Journal of cleaner production, 40, 46-56.‏
Wu, C.H. & Fang, W.C. (2011). “Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers”. Quality Quantity 45, 751-768.
Wu, W. W. & Lee, Y. T. (2007). “Developing global managers’ competencies using the fuzzy DEMATEL method”. Expert systems with applications, 32(2), 499-507.