پایش رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی براساس پیش‌بینی‌کننده‌های وضعی و شخصی

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.30473/ipom.2020.54494.4185

چکیده

تصویرپردازی ذهنی نقش قابل‌توجهی در سوءگیری فعالیت‌های افراد در سازمان دارد و آثار بالقوه‌ای بر عملکرد فردی کارکنان دارد. هدف از پژوهش حاضر، پایش رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی براساس پیش‌بینی‏کننده‌های وضعی و شخصی بوده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی و به صورت مقطعی است. جامعه آماری شامل کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران در بهار 1398 در 33 شعبه این اداره، به تعداد 39220 نفر که از این میان با روش نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای با جدول کرجسی مورگان و به تعداد 380 تعیین گردید. جهت جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه پیش‌بینی‌کننده‌های وضعی و شخصی و پرسشنامه مدیریت تصویرپردازی ذهنی بولینگ و تورنلی (1999) استفاده شد. جهت تچزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای  SPSS و AMOS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد، با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد، شرایط و جایگاه شغلی، ابهام نقش (عوامل استرس‌زای شغلی)، مبادله رهبر-عضو، فرهنگ‌سازمانی، مهارت‌های سیاسی، سلسله‌مراتب پاسخگویی، تبیین‌کننده شرایط موقعیتی (وضعیتی) و مؤلفه‌ها، خودکنترلی (خودارزیابی)، جذابیت شخصی، اعتماد به نفس، نیاز به قدرت و وجدان (وظیفه‌شناسی) تبیین‌کننده شرایط شخصی مؤثر بر مدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران، بوده‌اند. در تبیین روابط بین متغیرهای پژوهش، نتایج حاکی از آن بوده که شرایط موقعیتی بر مدیریت تصویربرداری ذهنی و شرایط شخصی بر مدیریت تصویربرداری ذهنی تأثیر معنی‌داری و مثبتی داشته است.

کلیدواژه‌ها


Abbaspour, A., Sajadi, A. N., Karimi, T., yazdani, H.R. (2010). "Extra role behaviors for the good of organization or the one itself: the impact of upward impression management on OCB". Journal of Public Administration (JPA), 2(5), 107-124. (In Persian)
Aravindakumar, A. (2020). Managing and utilizing human resources in an organization with reference to higher education. Editorial Board, 9(8).
Blickle, G., John, J., Ferris, G. R., Momm, T., Liu, Y., Haag, R., & Oerder, K., (2012). Fit of political skill to the work context: A two‐study investigation. Applied Psychology, 61(2), 295-322.
Bolino, M.C., Varela, J.A., Bande, B., & Turnley, W.H. (2006). "The impact of impression-management tactics on supervisor ratings of organizational citizenship behavior". Journal of Organizational Behavior, 27(2), 97-281.
Brouer, R. L., Badaway, R. L., Gallagher, V. C., & Haber, J. A. (2015). "Political skill dimensionality and impression management choice and effective use". Journal of Business and Psychology, 30(2), 217-233.
Chen, Y., & Fang, W. (2013). "The Moderating Effect of Impression Management on the Organizational Politics–Performance Relationship". Journal of Business Ethics, 79, 263-277.
Damghanian, H., Ebrahimi , S. A., &  Nikooei, M.(2018). Teachers’ Impression Management Tactics (Case Study: Teachers in Girls’ High Schools in Semnan, Mahdishar, and Sorkhe), Organizational Culture Management, 16(3), 591-615. (In Persian)
Dihim, J., Maqool, A., & Fotouhi, M. (2015). "The role of illustration management in organizations (with emphasis on educational organizations)". Journal of Research in Management and Accounting, 16, 221-241.
Farhangi, A. A., Maleki, M. H., Fattahi, M., & Vasegh, B .(2010). "Exploring the Antecedents and Consequences of Impression Management". IQBQ, 2010; 14(3),173-194. (In Persian)
Gegenhuber, T., & Dobusch, L. (2017). "Making an impression through openness: how open strategy-making practices change in the evolution of new ventures". Long Range Planning, 50(3), 337-354.
Gofman, D. E. (1978). The presentation of self in everyday life, Garden City, NY: Doubleday: 40.
Gwal, R, (2015). Tactics of Impression Management: Relative Success on Workplace Relationship. The International Journal of Indian Psychology, 2(2), 37-44.
Harris, K. J., Kacmar, K. M., Zivnuska, S., & Shaw, J. D. (2007). The impact of political skill on impression management effectiveness. Journal of Applied psychology, 92(1), 278.‏
Hassani M, Ghasemzadeh A, Kazemzadeh M.(2013). "Role of Conscientiousness and Perceived Control on Job Satisfaction and Stress of Employees". j.health, 4(1),47-56. (In Persian)
Hossein Damghanian, H., &   Yazdani Ziarat, M. (2016). "Situational and Dispositional Antecedents of Impression Management Behaviors in Organization". Management Studies in Development and Evolution, 23(80), 27-46. (In Persian)
Kang, D. S., Gold, J., & Kim, D,. (2012). "Responses to job insecurity: The impact on discretionary extra-role and impression management behaviors and the moderating role of employability". Career Development International,17(4), 314-332.
Keiser, N. L., & Payne, S. C. (2019). Are employee surveys biased? Impression management as a response bias in workplace safety constructs. Safety science, 118, 453-465.‏
Mahdavi, A. (2018). The Impact of Imaging Management Tactics on the Performance of Ministry of Defense Staff. 4th Conference on Economics and Applied Management with National Approach, Babolsar, Hazrat Masoumeh University of Qom, Islamic Azad University, Rafsanjan Branch, Taroud Shomal Research Company, Payame Noor University, Yazd Branch, Welfare and Power University Bakhshi - Bu Ali Sina University. (In Persian)
Maher, L. P., Gallagher, V. C., Rossi, A. M., Ferris, G. R., & Perrewé, P. L. (2018). Political skill and will as predictors of impression management frequency and style: A three-study investigation. Journal of Vocational Behavior, 107, 276-294.‏
Mayer, C. H. (2020). "Key concepts for managing organizations and employees turning towards the Fourth Industrial Revolution". International Review of Psychiatry, 1-12.
Rezaian, A., (2011). Management of Political Behaviors in the Organization (Third Edition), Tehran: Samat Publications. (In Persian)
Schlenker, B. (1980). Impression management: The self-concept, socials identity and interpersonal relations, Monterey, CA: Brooks/Cole.
Schokker, M.C. (2007). The use of Impression Management tactics in group's overtime and the effect on the interpersonal outcomes of liking, competence and performance. Final Master Thesis of Organizational Change and Consultancy, Faculty of Economics and Business Administration, University of Maastricht.
Sharifi, S. M.,  & Nargesian, A. (2013). "Investigating the Relationship between Impression Management and Its Behavioral Consequences among Managers and Staff of Libraries of University of Tehran. Journal of Academic Librarianship and Information Research, 47(1), 97-112. (In Persian)
Shekari, G. A., Enayati, G. R., & Mehdinejad, E. (2018). A Study of Imaging Management Strategies in the Organization. National Conference on New Approaches in Management and Entrepreneurship, April 20, Mashhad, 12-1. (In Persian)
Shiri, A., Rezaei., Z., &  Shakarami, M. (2017).   "Examining the Effect of Positive Impression Management on Conflict Management Strategies". Journal of Organizational Behavior Studies Quarterly, 5(1), 93-119. (In Persian)
Spoorthi, G.V.N. (2020). "Different Impression Management Techniques Used in Organizational Settings". Journal of Critical Reviews, 7(13), 1430-1435.
Tabarsa, G.,  &  Moeini,  Korbekandi, M. (2015). "Investigation The Relationship Between Impression Management and Job Burnout". Management Studies in Development and Evolution, 23(76), 157-186. (In Persian)
Uziel, L,. (2012). "Rethinking Social Desirability Scales From Impression Management to Interpersonally Oriented Self-Control". Perspectives on Psychological Science, 5(3), 243-262.
Wayne, S.J., & Liden, R.C. (2003). "Effects of impression management on performance ratings: Alongitudinal study". Academy of Management Journal, 38(1),. 232- 260.
Weng, L., Wen-Ching, C., (2015). "Does impression management really help? A multilevel testing of the mediation role of impression management between personality traits and leaderemember exchange". Asia Pacific Management Review, 20, 2-10.
Yazdaniziarat, M., & Rastegar,  A. (2013). The Impact of Political Skills on the ability to use tactics of Impression Management (Case study: Governorate of North Khorasan Personnels). ORMR, 3(3), 111-134. (In Persian)
Zivnuska, S., Kacmar, K.M., Witt M.L., Carlson, D.S., & Bratton, V. K. (2010). "Interactive effects of impression management and organizational politics on job performance". Journal of Organizational Behavior, 25, 627-64.