طراحی و تبیین مدل شبکه اجتماعی سازمانی در شعب بانک صادرات استان آذربایجان‌شرقی

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.30473/ipom.2021.55309.4210

چکیده

این مطالعه با رویکردی توصیفی-پیمایشی درصدد طراحی و تبیین مدل شبکه اجتماعی سازمانی در شعب بانک صادرات استان آذربایجان شرقی است. تحقیقات نشان می­دهد که یکی از بهترین راه­ها برای رشد سازمان، ساخت و پرورش مجامع داخلی در دنیای دیجیتال است. اما پژوهش‌های اخیر نشان می­دهد که به‌کارگیری این شبکه­ها آن‌طور که انتظار می­رفته با موفقیت روبه­رو نبوده است. به همین منظور، 1۴ مؤلفه اصلی شبکه اجتماعی سازمانی از روی ادبیات موضوع استخراج و سپس مؤلفه‌های اصلی در محیط بانکداری از طریق اجرای روش دلفی و با حضور ۳۰ تن از استادان دانشگاهی و خبرگان صنعتی استخراج گردید. سپس مدل مفهومی شبکه اجتماعی سازمانی در صنعت بانکداری از روی 7 مؤلفه اصلی حاصل، شناسایی و ترسیم گردید. در ادامه پرسشنامه ای جهت آزمون فرضیه‌ها تهیه و پایایی و روایی پرسشنامه از طریق آزمون‌های آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد. درنهایت، آزمون فرض برای 7 فرضیه، از طریق تحلیل مسیر و معادلات ساختاری انجام گردید و سپس، مدل مفهومی مورد تأیید قرار گرفت. این پژوهش نشان داد که مؤلفه‌های اصلی یک شبکه اجتماعی سازمانی شامل جو کار تیمی، فناوری پیشرفته، ساختار منعطف، منابع انسانی متخصص و رقابت­گرایی است که این مؤلفه­ها با به‌کارگیری شبکه اجتماعی سازمانی رابطه معنی‌داری دارند. همچنین بین به‌کارگیری شبکه اجتماعی سازمانی با توانمندسازی ارتباطی و مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


Castells, M. (2004). The network society A cross-cultural perspective. Edward Elgar.‏
Cimon, D., & Garriott, C. (2019). "Banking regulation and market making". Journal of Banking & Finance109, 105653.‏
Coker, B. L. (2011). "Freedom to surf: the positive effects of workplace Internet leisure browsing". New technology, work and employment, 26(3), 238-247.
Dehdashti Shahrokh, Z. (2015) Social Customer Relationship Management: A Leading Future in the Insurance Industry, Proceedings of the Management and Information Technology Conference. (In Persian)
Elena, C. A. (2016). "Social media–a strategy in developing customer relationship management". Procedia Economics and Finance, 39, 785-790.‏
Farahani, B., Bahari, Sh.,  Bahari, J., Bazleh, M., &  Bahari, H. (1395). "Investigating the Role of Information Technology in the Development of Customer Relationship Management". Management and Entrepreneurship Studies, 2(1), 110-123. (In Persian)
Farhangi, A. A, &  Tarzami nejad, V. (2008). "Organizational communication in Information Society: Effectiveness of Information & Communication Technologies (ICTs) in Organizational Communication Efficiency". Journal of Future Management Studies, 19(78), 19-32. (In Persian)
Hassan Gholipour, T., Seyed Javadin, S. R., Rusta, A., & Khanlari, A. (1390). "Provide a customer relationship management framework in private commercial banks with a cognitive mapping approach". Journal of Business Managment Pespctive, 10(8), 73-93. )In Persian)
Ioanid, A. & Scarlat, C. (2017). "Factors Influencing Social Networks Use for Business: Twitter and YouTube Analysis". Procedia Engineering, 81, 977-983.
Kahar, R. (2015). "Trusting the Social Networks in Small Business Procedia". Social and Behavioral Sciences, 75, 721-742
Kamarul, M., Marzuki, M., Noor, J., & Fabeil, F. (2014). "Factors Influencing SMEs Adoption of Social Media Marketing". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148, 119-126
Karacapilidis, A. (2010). The Effect of Management Information System on Organizational Performance: Applied Study on Jordanian Telecommunication Companies, Information and Knowledge Management, 5(6), 112-125
Marwick, A., Hasan, M. M., & Luo, T. (2020). Organization capital and corporate cash holdings. International Review of Financial Analysis, 68, 101458.‏
Mohamed Ali, B and Younes, T. (2013). The Impact of Information Systems on user Performance: An Exploratory Study, Iss Economics, Information Technology, 3(2), 128-135.
‏Nam, D., Lee, J., & Lee, H. (2019). "Business analytics use in CRM: A nomological net from IT competence to CRM performance". International Journal of Information Management45, 233-245.‏
Oliveira, L., & Figueira, A., (2015). "Benchmarking Analysis of Social Media Strategies in the Higher Education Sector". Procedia Computer Science, 64, 779-786.
Peacock, M. (2010). PHP 5 Social Networking. Packt Publishing, Limited.
Rajput, A. A., Li, Q., Zhang, C., & Mostafavi, A. (2020). "Temporal network analysis of inter-organizational communications on social media during disasters: a study of Hurricane Harvey in Houston". International Journal of Disaster Risk Reduction, 46, 101622.‏
Rezaei, M. (1395). Investigating the Impact of Customer Relationship Management in Social Networks on Bank Mellat Customer Loyalty, Proceedings of Management and Entrepreneurship Conference. (In Persian)
Rezazadeh, A., & Davari, A. (1393). Structural Equation Modeling with PLS Software. Tehran: Jihad Daneshgahi Publishing OrganizationMehran. (In Persian)
Rezvani, M., Seyyedamiri, N., & Mirzaee, B. (2020).Identifying the Effect of EWOM Marketing on Social Networks on Value Co-creation A Study on the Startup Tourism Industry. Journal of Executive Management, 12(23), 212-238. (In Persian)
Rogers, E. M. (1986). Communication Technology: The New Media in Society. New York: Free Press.
Salari Jaini, Z. (2013). The Relationship between Organizational Structure, Leadership Style and Information and Communication Technology with the Type of Organizational Communication of Hormozgan University of Medical Sciences Staff, M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Faculty of Educational Sciences and Psychology. (In Persian)
Sarlak, M. A. (2011). The New Faces of Organizations in the 21st Century. NAISIT Publishers.
Scott, W.R., & Davis, G.F. (2007). Organizations and Organizing: Rational, Natural, and Open System Perspectives. Pearson Prentice Hall.
Shafiei Nikabadi, M., & Zarei, A. A. (2017). Effectiveness of Advertisements on Electronic Social Networks. Journal of Business Administration Researches, 9(17), 149-173.‏ (In Persian)
Skuse, A. (2010). "Information Communication Technologies Poverty and Empowerment." Social Development Department Dissemination, 10(3), 262.
Soltani, F. (2013) Introduction to the Impact of New Technologies on CRM and E-CRM Customer Relationship Management, Proceedings of the Management and Entrepreneurship Conference. (In Persian)
Yokoyama, M. H., (2016). "How social network sites (SNS) have changed the employer–employee relationship and what are the next challenges for human resource (HR)?" Human Resources and Organizations, 23(1), 2-9.
Zeng, W., & Koutny, M. (2019). Modelling and analysis of corporate efficiency and productivity loss associated with enterprise information security technologies. Journal of Information Security and Applications, 49, 102385.‏