فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی (IPOM) - واژه نامه اختصاصی