شناسایی انتظارات کاری نسل هزاره در محیط کار با استفاده از فراترکیب

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب‌وکار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب‌وکار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی-، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.30473/ipom.2019.45143.3534

چکیده

پژوهش در مورد انتظارات و ترجیحات کاری نسل هزاره به‌عنوان نسل جوان نیروی کار، فراهم‌کنندة بینشی است که شکل‌دهی سیاست‌های جذب و نگه‌داری متناسب با این نسل را برای مدیران تسهیل می‌کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با بررسی سیستماتیک نتایج تحقیقات کیفی در این حوزه، لیستی از انتظارات کاری این نسل را ارائه و سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون ترتیب اهمیت آنان را مشخص کرد. این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است. جامعة آماری پژوهش، شامل 68 مقاله و پایان‌نامه کیفی معتبر بود که تعداد 21 مورد با استفاده از روش قضاوتی وارد فرایند فراترکیب شد. جهت سنجش میزان توافق بین دو رتبه‌دهندة از شاخص کاپا و جهت سنجش روایی نتایج از شاخص CVI استفاده شد و بدین ترتیب روایی و پایایی مورد تصدیق قرار گرفت. نتایج نشان داد که به ترتیب، توازن بین کار و زندگی، فرصت برای رشد و توسعة حرفه‌ای در کار، وجود محیط کاری سرگرم‌کننده و لذت‌بخش، برخورداری از زمان کاری منعطف، بر عهده داشتن وظایف چالشی، کار تیمی، محیط کار حمایتی، برخورداری از حقوق و مزایای بیشتر و کار معنی‌دار ازجمله مهم‌ترین انتظارات کاری نسل هزاره هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 آذر، عادل. (1380). «بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده ها در تحلیل محتوی». فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، 11(37 و 38), 18- 1.
خیراندیش، مهدی، بخشنده، سمیه، شعبانی، اسماعیل. (1397). «فراتحلیل پژوهش‌های تفاوت‌ ارزش­های کاری در نسل‌های مختلف نیروی انسانی». فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 7(2)، 92-67.
Amayah, A. T. & Gedro, J. (2014). “Understanding generational diversity: Strategic human resource management and development across the generational “divide.” New Horizons in Adult Education and Human Resource Development, 26(2), 36-48.
Baruch, Y. (2004). “Transforming careers: From linear to multidirectional career paths: Organizational and individual perspectives”. Career Development International, 9(1), 58-73.
Beutell, N. J. & Wittig-berman, U. (2013). “Work-family conflict and work-family synergy for generation X, baby boomers, and matures Generational differences, predictors, and satisfaction outcomes”.Mnagerial Sychology, 23(5), 507-521.
Broadbridge, A. M., Maxwell, G. A. & Ogden, S. M. (2007). “Expriences, perception and expectations of retail employment for Generation Y”. Career Development Internationa, 12(6), 523-544.
Burke, R. J. & Ng, E. (2006). “The changing nature of work and organizations : Implications for human resource management”. Human Resource Management Review, 16(16), 86-94.
Cekada, T. L. (2012). “Training a Multigenerational Workforce”. Professional Safety, 57(3), 40-44.
Cennamo, L. & Gardner, D. (2008a). “Generational differences in work values, outcomes and person-organisation values fit”. IEEE Engineering Management Review, 39(2), 24-36.
Cennamo, L. & Gardner, D. (2008b). “Generational differences in work values, outcomes and person-organisation values fit”. Journal of Managerial Psychology, 23(8), 891–906.
Duquesnoy, P. (2011). Generations, leadership style and employee performance. Tilburg University.
Edge, K. (2014). “A review of the empirical generations at work research : implications for school leaders and future research”. School Leadership & Management, 34(2), 136-155.
Graziadion, G. (2017). A Research Project Presented to the Faculty of The George L. Graziadio School of Business and Management Pepperdine University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Science in Organization Development by Daena Lee July 2017. Pepperdine University.
Gursoy, D., Maier, T. A. & Chi, C. G. (2008). “Generational differences : An examination of work values and generational gaps in the hospitality workforce”. International Journal of Hospitality Management, 27, 448-458.
Hauw, S. De, & Vos, A. De. (2010). “Millennials ’ Career Perspective and Psychological Contract Expectations : Does the Recession Lead to Lowered Expectations” ? Bus Psychol, 25, 293-302.
Hayes, B. R. (2013). the implications of multigenerational differences within the workforce. Southern Illinois University, Department of Political Science.
Hurst, J. L. & Good, L. K. (2009). “Generation Y and career choice: The impact of retail career perceptions, expectations and entitlement perceptions”. Career Development International, 14(6), 570-593.
Ismail, M. & Lu, H. S. (2014). “Cultural Values and Career Goals of the Millennial Generation : An Integrated Conceptual Framework”. The Journal of International Management Studies, 9(1), 38-49.
Johnson, J. M. & Ng, E. S. (2016). “Money Talks or Millennials Walk : The Effect of Compensation on Nonprofit Millennial Workers Sector-Switching Intentions”. Review of Public Personnel Administration, 36(3), 283-305.
Kent, J. M. (2010). On the Different Generations in the Workforce And their Management Needs Find out what it means to me ...(Aretha Franklin) by. RMIT University.
Kicheva, T. (2017). “Management of Employees from Different Generations - Challenge for Bulgarian Managers and HR Professionals”. Economic Alternatives, (1), 103–121.
Kowske, B. J., Rasch, R. & Wiley, J. (2010). “Millennials ’ (Lack of) Attitude Problem : An Empirical Examination of Generational Effects on Work Attitudes”. Journal of Business and Psychology, 25(2), 265-279.
Krahn, H. J. & Galambos, N. L. (2014). “Work values and beliefs of Generation X and Generation Y”. Journal of Youth Studies, 17(1), 92-112.
Kunreuther, F. (2003). “The Changing of the Guard : What Generational Differences Tell Us About Social-Change Organizations”. Quarterly, 32(3), 450-457.
lam Lee, L. (2011). interaction of technological innovation and generational diversity in the view of organizational excellence and success by lydia lam lee a dissertation presented in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of management in organizatio. university of phoenix.
Lyons, S. & Kuron, L. (2014). “Generational differences in the workplace : A review of the evidence and directions for future research”. Journal of Organizational Behavior, 35, s139-S157.
Lyons, S. T. (2010). “New Generation, Great Expectations : A Field Study of the Millennial New Generation”. Journal of Business and Psychology, 25. 281-292
Lyons, S. T., Ng, E. S. & Schweitzer, L. (2014). “Changing Demographics and the Shifting Nature of Careers : Implications for Research and Human Resource Development”. Human Resource Development Review, 13(2), 181–206.
Mcdonald, K. & Hite, L. (2014). “The Next Generation of Career Success : Implications for HRD”. Advances in Developing Human Resource, 10(1), 86–103.
Mittermayer, A. (2015). Generational Diversity and the Conflict of Interpretation. Linnaeus University.
Myers, K. K. & Sadaghiani, K. (2010). “Millennials in the workplace: A communication perspective on millennials’ organizational relationships and performance”. Journal of Business and Psychology, 25(2), 225–238.
Ng, E. S. W. Schweitzer, L. & Lyons, S. T. (2010). New Generation, Great Expectations : A Field Study of the Millennial Generation, 281–292.
Park, J. & Gursoy, D. (2012). Generation Effect on the Relationship between Work Engagement, Satisfaction, and Turnover Intention among US Hotel Employees. International Journal of Hospitality Management, 31(4), 1195–1202.
Parry, E. & Urwin, P. (2011). Generational Differences in Work Values: A Review of Theory and Evidence. International Journal of Management Reviews, 13(1), 79–96.
Parry, E. & Urwin, P. (2017). “The Evidence Base for Generational Differences : Where Do We Go from Here ?”. Work, Aging and Retirement, 3(2), 140-148.
Pritchard, K. (2016). Baby Boomers and the Lost Generation : On the Discursive Construction of Generations at Work. Organization Studies, 35(11), 1605–8406.
Real, K., Mitnick, A. D. & Maloney, W. F. (2010). More similar than different: Millennials in the U.S. building trades”. Journal of Business and Psychology, 25(2), 303–313.
Rivers, D. L. (2018). A Grounded Theory of Millennials Job-Hopping. Walden University, College of Management and Technology.
Rubin, B. A. (2012). Shifting social contracts and the sociological imagination. Social Forces, 91(2), 327–346.
Saini, M. & Shlonsky, A. (2008). “Developing a Protocol for Systematic Synthesis within C2 Reviews : Expanding the evidence for decisions in education,education, social welfare and criminal justice”. In The Eighth Annual International Campbell Collaboration Colloquium Vancouver,Vancouver (pp. 1-44). Columbia, Canada.
Sajjad, N. K. & Abbasi, B. (2014). “ Studying the Relationship between Quality of work life and Organizational Commitment”. Research Journal of Recent Sciences, 3(2), 92-99.
Sajjadi, A., Cen sun, B., Felipe, L. C. & Castillo, A. (2012). Generational Differences in Work Attitudes. Jönköping university.
Sakdiyakorn, M. & Wattanacharoensil, W. (2017). Generational Diversity in the Workplace : A Systematic Review in the Hospitality Context. Cornell Hospitality Quarterly, 59(2), 1-35.
Sayers, R. M. (2006). Australia ’ s Changing Workplace : A Generational Perspective. RMIT University.
Swiggar, S. (2011). generations and employee commitment : an exploration of the impact of changes in technology, home and family structure, and employer-employee relationships by scott b. swiggard marc muchnick, phd, faculty mentor and chair janet salmons, phd, commit. capella university.
Terjesen, S., Vinnicombe, S. & Freeman, C. (2007). “Attracting Generation Y graduates: Organisational attributes, likelihood to apply and sex differences”. Career Development International, 12(6), 504-522.
Tolbize, A. (2008). “Generational differences in the workplace”. Research and Training Center on Community Liviing, 4(3), 1–8.
Twenge, J. M. & Campbell, S. M. (2010). Who are the Millennials ? Empirical evidence for generational diff erences in work values, attitudes and personality. In Managing the new workforce: International perspectives on the millennial generation (pp. 152–180). Cheltenham: UK: Edward Elgar Publishing.
Twenge, J. M., Gentile, B., Dewall, C. N., Ma, D., Lace, K. & Schurtz, D. R. (2010). “Birth cohort increases in psychopathology among young Americans, 1938 – 2007 : A cross-temporal meta-analysis of the MMPI”. Clinical Psychology Review, 30, 145-154.
Twenge, J. M. & Kasser, T. (2013). “Generational Changes in Materialism and Work Centrality, 1976-2007 : Associations With Temporal Changes in Societal Insecurity and Materialistic Role Modeling”. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(7), 883-897.
Washington, D. A. (2018). Retention Strategies for Millennial Long-Haul Truck Drivers. Walden University, College of Management and Technology.
Weeks, K. & Schaffert, C. (2017). “Generational Differences in Definitions of Meaningful Work : A Mixed Methods Study”. Journal of Business Ethics, 1-17.
Wilson, V. (2009). Understanding Generational Perceptions of Leadership in the Customer Service Industry : A Phenomenological Approach by Valrita Hamilton Wilson A Dissertation Proposal Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Management. university of phoenix.
Wong, M., Gardiner, E., Lang, W. & Coulon, L. (2008). “Generational differences in personality and motivation Do they exist and what are the implications for”. Journal of Managerial Psychology, 23(8), 878-890.
Yang, J. (2015). A Cultural Analysis of Employees ’ Work Values and Their Consequences for Work-Related Outcomes : The Case of China. Florida International Univer, Business Administration Department.
Yi, X., Ribbens, B., Fu, L. & Cheng, W. (2015). “Variation in career and workplace attitudes by generation, gender, and culture differences in career perceptions in the United States and China”. Employee Relations, 37(1), 66-82.
Yourston, D. (2016). An investigation into the role of generational differences in the career types, progression and success of British managers. University of Gloucestershire.
Zimmer, L. (2006). “Qualitative meta-synthesis : a question of dialoguing with texts”. Methodological Issues in Nursing Research, 2(N), 311–318.