اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکــتــر رضـــا نـجــــاری

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه پیام نور

najjari1344pnu.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدعلی سرلک

مدیریت دولتی استاد دانشگاه پیام نور

en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Ali_Sarlak
sarlakpnu.ac.ir

h-index: 9  

مدیر داخلی

دکتر علی قربانی

مدیریت استادیار دانشگاه پیام نور

scholar.google.com/citations?user=-GNbE6MAAAAJ&hl=en
ghorbani02pnu.ac.ir
0000-0001-5351-6930

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید علی اکبر احمدی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه پیام نور

a_ahmadi1344pnu.ac.ir

دکتر علی اصغر پور عزت

مدیریت دولتی استاد دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/en/personDetail/23
pourezzatut.ac.ir

h-index: 7  

دکتر رضا رسولی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه پیام نور

rasoulipnu.ac.ir

دکتر فتاح شریف زاده

مدیریت دولتی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

sharifzadehatu.ac.ir

دکتر لطف الله فروزنده

مدیریت دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

forouzandehmodares.ac.ir

دکتر علی رضا موغلی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه پیام نور

moogheliyahoo.com

دکتر اکرم هادی زاده

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375396
hadizadehsbu.ac.ir