فصلنامه علمی

  مدیریت سازمان‌های دولتی

  

دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است. 
این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

 فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی براساس گزارش پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) در سال 1397 با ضریب تأتیر 0.576 با درجه Q1 مشخص شد.

 این نشریه براساس  نتیجه ارزیابی کمیسون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1398 موفق به دریافت رتبه ب شده است.

علاقه‌مندان چاپ مقاله

موضوعات با محوریت مفاهیم و نظریات جدید بومی در اولویت پذیرش این مجله قرار دارد. جهت اطلاع از مفاهیم و نظریه‌های جدید اولویت دار به شبکه دانش افزایی مدام مراجعه کنید.

مدیریت سازمان‌های دولتی، فصلنامه‌ای است با رویکرد علمی که با هدف توسعه دانش مدیریت دولتی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های عمومی و دولتی ایران و راه‌حل یابی برای آن و بهبود و پیشرفت و توسعه سازمان‌های و دستیابی و شیوه‌های مدیریتی کارا و اثربخش در راستای تولید علم و ایجاد الگوهای اسلامی ایرانی و بومی و مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی و مروری تحلیلی در حوزه مدیریت دولتی می‌کند

توجه: کلیه مقالات ارسالی به فصلنامه صرفا از طریق این سامانه قابل بررسی است. در صورت داشتن هر گونه سؤال، لطفا از قسمت «تماس با ما»، موجود در منوی اصلی سامانه اقدام شود.

شماره جاری: دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34) - شماره پیاپی 34، بهار 1400