نمودار تشکیلاتی سازمان اداری شورای اسلامی شهر با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیان

نوع مقاله : اکتشافی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30473/ipom.2020.54533.4171

چکیده

شوراهای اسلامی از ارکان اساسی و تأثیرگذار نظام مدیریت شهری در ایران محسوب می­شوند که مسئولیت­های خطیری را بر عهده دارند. می­توان پذیرفت که تحقق کامل این انتظارات و مأموریت­ها مستلزم وجود بسترها و زمینه­های متعددی است که در این میان، وجود سازمان اداری فعال و کارامد از اساسی­ترین الزامات قلمداد می­شود. این مطالعه کوشیده است تا ساختار تشکیلاتی مناسب برای بخش اداری شورای اسلامی شهر را طراحی کند. برای اجرای پژوهش حاضر که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و از دسته مطالعات موردی محسوب می­شود از رویکرد کیفی و راهبرد پژوهشی «نظریه­پردازی داده­بنیان» استفاده شده است؛ ضمن آن­که برای گردآوری داده­ها از ابزارهایی چون فرم­های محقق­ساخته، پرسشنامه، مصاحبه، چک­لیست­های کنترلی و فیش­برداری بهره­برداری شده است. روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه و مصاحبه توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است. داده­های موردنیاز برای اجرای پژوهش کیفی و توصیفی حاضر از چهار منبع (شامل مطالعۀ اسناد حقوقی؛ مصاحبه با مطلعان؛ مطالعۀ سازمان­های مشابه و مطالعۀ کارسنجی) گردآوری شده است. تحلیل این داده­ها با تکنیک کدگذاری و به صورت دستی صورت گرفته است و بر مبنای این تحلیل­ها ضمن ترسیم نقشۀ فرایندی، الگویی از نمودار تشکیلاتی مناسب برای سازمان اداری شورای اسلامی شهر طراحی گردید که دربرگیرندۀ 68 پست سازمانی است و بخش عمده­ای از آن به صورت ماتریسی و سایر اجزای آن به شکل وظیفه­ای قابل اجرا می­باشد. یافته­های این مطالعه نشان می­دهد که شورای اسلامی شهر برای تحقق اهداف و اجرای مأموریت­های خود به الگویی از ساختار سازمانی ماتریسی در سازمان اداری شورا نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها


Ahmady, G.A., Mehrpour, M., & Nikooravesh, A. (2016). "Organizational Structure". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 230, 455-462.
Alavi-Matın, Y., Dadjouyan, A., & Nejhad-Irani, F. (2009). "Evaluation of the Performance of Tabriz Islamic City Council (Case Study of Tabriz Munıcıpalıty’s Constructional Projects)". The Journal of Productivity Management, 3(10), 189-218. (In Persian)
Allahyari-Fard, N., & Abbasi, R. (2012). "Suitable Organizational Structure for Knowledge-Based Companies". Roshd -e- Fanavari, 8(29), 47-54. (In Persian)
Aslani, F., &  sohrablu, A. (2018). "Executive Function of the Council Institution in the Legal System of the Islamic Republic of Iran". Jurisprudence the Essentials of the Islamic Law, 50(2), 241-260. (In Persian)
Atashi, A., Rastgar, A., & Damghanian, H. (2019). "A Grounded Theory Approach: Model of Knowledge Workers Leadership in Iranian Knowledge-Based Organizations". Majlis and Rahbord, 26(97), 251-287. (In Persian)
Azarbayejani, K., & Daryaei, J. (2007). "Survey the Effects of Town Councils function on the Municipality Effectiveness. (Case Study: Islam Town Council and Abadeh Municipality)". Journal of Humanities and Social Sciences, 7(25), 13-28. (In Persian)
Babashahi, J., Tahmasbi, R., Shahbazi, M., & Hasanzadeh, H. (2019). "Determining the Specifications of Human Resource Management Processes in Matrix Organization: A Meta-Synthesis Oriented Study". Human Resource Management in The Oil Industry, 11(41), 37-70. (In Persian)
Bach, S., Dorostkar, E., & Bell, S. (2017). "Making the Soundscape Map of the City Using the Grounded Theory and Nvivo Application (Case Study: the District 12 of Tehran) ". Journal of Environmental Studies, 43(2), 267-284. (In Persian)
Bafandeh-Zendeh, A. (2009). "Developing an Expert Fuzzy-Based System for Planning the Organizational Structure". The Journal of Productivity Management, 3(9), 103-128. (In Persian)
Bakhazari-Ghezelhesar, S.M., Khakpour, B., Kharazmi, O., & Habibirad, A. (2019). "Inter-Organizational Relationships (IOR) Pathology of the Urban Management Organizations in Mashhad Metropolitan Development Plans". Urban Management, 17(53), 159-176. (In Persian)
Barati-Marnani, A., Tourani, S., & Zahiri, M. (2006). "Designing Organizational Structure for Entrepreneurship Centers in Medical Sciences Universities". Journal of Health Administration, 9(23), 41-50. (In Persian)
Binder M., & Edwards J.S. (2010). "Using Grounded Theory Method for Theory Building in Operations Management Research". International Journal of Operations & Production Management, 30(3), 232-259.
Biswas, R., Jana, A., Arya, K., & Ramamritham, K. (2019). "A Good-Governance Framework for Urban Management". Journal of Urban Management, 8, 225–236.
Danaee-Fard, H. (2005). "Inductive Approach to Building Theory: Grounded Theory Strategy". Journal of Daneshvar Behavior, 12(11), 57-70. (In Persian)
Dauda, S.J. (2019). "Personnel Management in Local Government Performance: A Case Study of Bo City Council, Sierra Leone". International Journal of Management and Fuzzy Systems, 5(1), 21-26.
Elahi, S., Baharifar, A., & Salehi, A. (2006). "Designing a Structure for the Documentation of Managers Organizational Experiences". Human Sciences MODARES, 9(3), 23-52. (In Persian)
 Fathi, S. & Sabeti, M. (2012). "Development of urban organizational structure and expansion of citizenship culture". Urban Studies, 2(2), 163-195. (In Persian)
Gharkhgloo, M., Sharifi, A., & Sardari, A. (2017). "The Study of Economic, Social and Cultural Impacts of City Councils in Cities of Iran (Case Study: City Council of Sardasht) ". Geography and Planning, 20(58), 203-220. (In Persian)
Haj-Foroush, A. & Arabi, S.M. (2005). "Investigating and Designing the Organization Structure for Educational Research and Planning in Iran and Proposing a Model for Designing the Structure of Other Organizations". Quarterly Journal of Educational Innovations, 4(12), 58-85. (In Persian)
Hoda, R. (2011)."Self-Organizing Agile Teams: A Grounded Theory". PhD Thesis Submitted to the Victoria University of Wellington in Computer Science.
Hosseini, A., Pourahmad, A., & Pajoohan, M. (2016). "Assessment of Institutions in Sustainable Urban-Management Effects on Sustainable Development of Tehran: Learning from a Developing Country". Journal of Urban Planning and Development, 142(2), 1-14.
Jabnoun, N. (2005). "Organizational Structure for Customer-Oriented TQM: An Empirical Investigation". The TQM Magazine, 17(3), 226-236.
Kamarudin, M.F., Starr, K., Abdullah, A.N., & Husain, K. (2014). "Communicating Change in Organizational Restructuring: A Grounded Theory Case Study". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 155, 496-501.
Kordnaiej, A., Ahmadpour-Dariani, M. & Shams, S. (2005) "Designing the Organizational Structure of Entrepreneurship Centers: An Empirical Case Study in Islamic Republic of Iran". IQBQ, 9(2), 119-156. (In Persian)
Krueger, D.C., Parast, M.M., & Adams, S. (2014). "Six Sigma Implementation: a Qualitative Case Study Using Grounded Theory". Production Planning & Control, 25(10), 873-889.
Lai, S.K. (2016). "Plan-Based Decision Making for Urban Complexity". Journal of Urban Management, 5, 1-2.
Lalehpour, M. (2016). "Recognition of Management Structure and Spatial Planning in Tehran Metropolitan Area". Journal of Urban Management, 5, 3-15.
Medero, G.S., & Albaladejo G.P. (2018). "The Quality of Participatory Processes in the Urban Redevelopment Policy of Madrid City Council". Journal Of  Local  Self-Government, 16(4), 841-872.
Mello J., & Flint D.J. (2009). "A Refined View Of Grounded Theory And Its Application To Logistics Research". Journal Of Business Logistics, 30(1), 107-125.
Memarzadeh-Tehran, G., & Bohlouli, N. (2009). "Providing an Effective Model for Optimum Performance of the Islamic Councils of Cities (Case study of Tabriz Islamic City Council) ". The Journal of Productivity Management, 3(9), 51-76. (In Persian)
Mohebbifar, R., Tabibi, S.J., & Asefzadeh, S. (2019). "Designing a Structure of Disaster Management for Iran". Journal of Health Administration, 11(33), 47-56. (In Persian)
Mostafaei, S.M., Malekian, F., Kaviani, E. & Karamafrooz, M. (2019). "Desingning the Entrepreneurial University Model based on Grounded theory (Case Study: Units of Islamic Azad University of West Iran) ". Journal of Management and Planning In Educational System, 12(2), 41-74. (In Persian)
Pavliv, A. (2018). "Influence of the City Council Towards Model Urban Development". Geomatics, Landmanagement and Landscape, 2, 65–74