ارائه مدل چابکی استراتژیک و تعیین وضعیت آن در صنایع دانش‌بنیان

نوع مقاله : اکتشافی

نویسنده

مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه پیام نور . تهران . ایران

10.30473/ipom.2020.52908.4092

چکیده

چابکی استراتژیک ، سلاحی نوظهور در محیط رقابتی متلاطم است. این پژوهش درصدد است که چابکی استراتژیک را معرفی کند و با بررسی جامع مبانی نظری موجود و استفاده ازنظر خبرگان عوامل و شاخص‌های کلیدی چابکی استراتژیک را در قالب مدل مفهومی ارائه نماید. دروش تحقیق حاضر، ترکیبی است و در آن از روش‌های کیفی و کمی استفاده‌شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی، شامل خبرگان سازمانی بود که تعداد ده نفر از مدیران و متخصصان شرکت‌های دانش‌بنیان (شامل:صنعت مخابرات، میکروالکترونیک، داروسازی، بیوتکنولوژی پزشکی و نرم‌افزار) بوده است و در بخش کمی،شامل کلیه کارکنان ستادی شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 365 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید، به این صورت که بعد از طراحی مدل تحقیق، ابعاد و شاخص‌های چابکی استراتژیک، از داده‌های کیفی برای بومی‌سازی شاخص‌های مدل به کار گرفته شد. سپس مدل مفهومی به‌طور کمی با استفاده از نرم‌افزار لیزرل مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار این پژوهش، در فاز کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته است و از خبرگان خواسته‌شده شاخص‌های شناسایی‌شده را تعدیل کنند. در فاز کمی نیز، از پرسشنامه استفاده‌شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از تکنیک‌های تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاری تأییدشده است.همچنین رابطه برخی از ابعاد مدل با یکدیگر مورد تأیید قرار گرفت. نتایج بررسی مدل نشان داد که برخی از ابعاد چابکی استراتژیک در وضعیت مطلوب و برخی دیگر در وضعیت نامطلوب قرار دارند که بایستی برای تقویت آن‌ها برنامه‌ریزی مطلوبی صورت پذیرد.

واژه های کلیدی: مفهوم پردازی ،چابکی، چابکی استراتژیک، صنایع دانش بنیان.

کلیدواژه‌ها