دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، پاییز 1393، صفحه 7-110 
2. طراحی مدل شایستگی مدیران در سازمان‌های فرهنگی کشور

صفحه 19-36

حسن زارعی متین؛ محمد حسین رحمتی؛ سید محمد مهدی موسوی؛ احمد ودادی


4. طراحی وتبیین مدل سازمان خادم(مورد مطالعه:کمیته امداد امام خمینی(ره ) )

صفحه 57-76

حسن درویش؛ علیرضا حسن‌زاده؛ محمد منتظری؛ علیرضا فتحی‌زاده