دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، پاییز 1396 
1. واکاوی موانع هماهنگی بین سازمان های بخش عمومی ایران

صفحه 13-30

نجمه شیخ الاسلام؛ حسن دانایی فرد؛ اسدالله کردنائیج؛ مهدی مرتضوی


2. تبیین علل پارانویای سازمانی بر اساس نظریه داده بنیاد

صفحه 31-38

حافظ ملاعباسی؛ حجت وحدتی؛ رضا سپهوند؛ محمودرضا اسماعیلی


3. ارائه مدل مدیریت اینرسی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

صفحه 39-48

سید مصطفی جوادی؛ حسن الوداری؛ امیرحسین امیرخانی؛ علی جمشیدی


7. تبیین مدل عوامل موثر بر ارتقاء برند گردشگری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 95-106

مهدی نساجی کامرانی؛ اوژن کریمی؛ محمد محمودی میمند؛ حسن درویش