با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی
طراحی الگوی جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی از طریق کاربست مدل‌سازی ساختاری-تفسیری

میثم لطیفی؛ محمد عبدالحسین زاده؛ امیر آذرفر

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16) ، مهر 1395، ، صفحه 33-50

چکیده
  ترک خدمت نیروها در پست‌های کلیدی و حساس درروند حرکت یک سازمان به‌سوی اهدافش مشکل جدی ایجاد می­نماید. به‌طور خاص در بخش دولتی که در جذب نیروی کار باتجربه و متخصص با بخش خصوصی در رقابت است، نیاز به برنامه جانشین‌پروری و تربیت مدیران مجرب اهمیت زیادتری پیدا می‌کند. این پژوهش درصدد است که با کاربست روش تحلیل مضمون و مدل‌سازی ساختاری- ...  بیشتر