با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی


اطلاعیه تفاهم نامه  دانشگاه پیام نور با انجمن علمی مدیریت  رفتار سازمانی و مدیریت دولتی ایران

 تفاهم نامه  دانشگاه پیام نور با انجمن علمی مدیریت دولتی ایران 

با توجه به تفاهم‌نامه امضاء شده بین دانشگاه پیام نور  و انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت دولتی ایران، نشریه مدیریت سازمان‌های با همکاری انجمن علمی مدیریت فتار سازمانی و مدیریت دولتی ایران منتشر خواهد شد.
بدین وسیله برای هر دو طرف در مسیر خدمت به علم و فناوری کشور در حوزه مدیریت دولتی آرزوی موفقیت دارم.

http://ispap.ir