با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

مقدمه‌
طبق سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور ایران باید در سال 1404 با حفظ هویت اسلامی، انقلابی و بومی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه دست یابد و به کشوری الهام‌بخش در جهان اسلام تبدیل شود. به‌رغم درهم ‌تنیدگی شدید علم و فناوری در عصر حاضر، توسعه اقتصادی و فناوری منوط به توسعه علمی و تداوم آن است. این امر به توصیه‌ها و حمایت‌های مقام معظم رهبری در ارتباط با نهضت نرم‌افزاری و تولید علم و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای آن به فرایند تولید علم در کشور شتاب مضاعفی بخشیده است و علم محوری مبنای برنامه‌های پنج‌ساله کشور شده است. تولید علوم انسانی مبتنی بر ارزش‌ها و باورهای دینی و نظریه‌پردازی در علوم انسانی مبنی بر فرهنگ اسلامی و ایجاد الگوهای اسلامی ایرانی و بومی، نیاز فوری است که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست. از سوی دیگر دستیابی به حقیقت تحقق نمی‌یابد مگر اینکه نظریه ساخته شود هر نظریه بر اساس مفروضات بنیادینی شکل می‌گیرد که زیرساخت اصلی آن را شکل می‌دهد مفروضات بنیادین شامل معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و روش‌شناسی هم در نظریه‌پردازی و ساخت نظریه و هم در تحلیل، نقد و داوری آن، نقش اصلی و تعیین‌کننده ایفا می‌نماید. در این‌ بین نظریه و روش رابطه تنگاتنگی با هم دارند چرا که نظریه چارچوب فکری و روشمند است و روش‌شناسی، روش‌های معنی‌دار و با ارزشی است که در قالب نظریه معنا می‌یابد. بدین لحاظ تولید علم و نظریه‌پردازی و نظریة آزمایی روشمند بر اساس واقعیات جامعه مبتنی‌بر فرهنگ اسلامی و بومی مدل‌سازی و ایجاد الگوهای اسلامی ایرانی و بومی و رفع نیازهای جامعه به‌ویژه مدیریت دولتی در حوزه مدیریت سازمان‌های دولتی و یا ادارة امور عمومی جهت حل مسائل مهم داخلی و نیز پیشرفت مبتنی بر عدالت از جهت‌گیری‌های اساسی این فصلنامه است.

 

رسالت، اهداف و سیاست مجله

مدیریت سازمان‌های دولتی، فصلنامه‌ای است با رویکرد علمی که با هدف توسعه دانش مدیریتی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های عمومی و دولتی ایران و راه‌حل‌یابی برای آن و بهبود و پیشرفت و توسعه سازمان‌های و دستیابی و شیوه‌های مدیریتی کارا و اثربخش در راستای تولید علم و ایجاد الگوهای اسلامی ایرانی و بومی و مدیریت دانش سازمان‌های دولتی مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی و مروری تحلیلی در حوزه مدیریت دولتی می‌نماید.

 رسالت
انتشار دستاوردهای علمی در حوزه مدیریت دولتی و اداره عمومی در راستای تولید علم و ایجاد الگوهای اسلامی ایرانی و بومی در سازمان‌ها.

اهداف

  1. توسعه دانش مدیریت دولتی کشور.
  2. شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های دولتی ایران و ارائه راه‌حل برای آن‌ها.
  3. مدیریت دانش سازمان‌های دولتی
  4. ارتقای سطح دانش صاحب‌نظران، کارشناسان و علاقه‌مندان رشته مدیریت دولتی.
  5. معرفی دستاوردهای پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه.
  6. ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور.
  7. طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش مدیریت دولتی.
  8. ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در جامعه.
  9. کمک به مسئله یابی و حل مسائل علمی، فنی در ارتباط با تنگناهای نظام اداری کشور و توسعه آن.
  10. کمک به ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی و همچنین میان پژوهشگران و کارشناسان به‌منظور انتقال و تبادل آموخته‌ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی.

سیاست
سیاست اصلی نشریه چاپ مقالات علمی پژوهشی  در حوزه مدیریت  سازمان‌های دولتی و عمومی در ایران است بدین لحاظ از قبول مقالات  ترجمه‌ای به هر شکل معذور است.

 مقاله‌های پژوهشی به مقاله‌ای اطلاق می‌شود که به ارائه یافته‌های جدید علمی حاصل از طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب، توسعه‌ای یا ارائه نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علم یا فناوری که از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد، می‌پردازد و با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فناوری ارائه می‌شود.

 نحوه ارزیابی و راهنمای تدوین مقالات
داوری مقاله‌ها بر اساس شاخص‌هایی چون میزان اصالت  موضوع و نیاز جامعه علمی به محتوای مقاله، میزان ارائه نظریه‌های، مدل‌ها و فرضیه‌های بدیع در مقاله، انسجام کلی در نگارش و نظم منطقی ساختار مقاله، قدرت استدلال علمی نویسنده و طرح موضوع و اخذ نتیجه، تناسب روش تحقیق و فنون تحلیل آماری با ماهیت موضوع و فرضیه‌های، کیفیت پیشنهاد راه‌حل‌های ارائه شده در مقاله، میزان استفاده از منابع  معتبر، مرتبط و کافی در ارتباط با موضوع و سهم مقاله در توسعه دانش مدیریت دولتی با حل مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران با بهبود و پیشرفت آن‌ها  و صورت می‌گیرد.

  راهنمای تدوین و  ارزیابی  مقاله 

توجه: قبل از ارسال مقاله حتماً  راهنمای تدوین مقاله (مصوب اعضای هیئت تحریریه) را مطالعه کنید مقالاتی که بر طبق فرمت مجله ارسال نشوند از روند  بررسی خارج خواهند شد