با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی


نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه پیام نور

با کمال مسرت فهرست نشریات دانشگاه پیام نور را که موفق به دریافت اعتبار علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری شده اند

به شرح ذیل به اطلاع اندیشمندان محترم می رساند:

 

عنوان نشریه علمی- پژوهشی

مدیر مسئول 

سردبیر

مدیر داخلی

دبیرخانه

طرف­های مورد تفاهم در تفاهم­نامه­های منعقد شده

جوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 وب سایت

پست الکترونیکی

نمایه

پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی

Economic Growth and Development researches

بخش علوم اجتماعی و اقتصادی

دکتر هادی غفاری

دکتر محمدرضا لطفعلی پور

علی یونسی

استان مرکزی

دانشگاه­های

 امام صادق(ع)

 بوعلی سینا همدان

پیام نور مازندران

دانشکده علوم اقتصادی

 صنعتی شاهرود

و مازندران

علمی- پژوهشی شماره36934/11/3/89 مورخ 8/8/89

http://egdr.journals.pnu.ac.ir

egdr@pepnu.ir

ISC

Magiran

SID

Ecolint

زیست فناوری گیاهان زراعی

Crop biotechnology journal

بخش کشاورزی

دکتر فرید اجلالی

دکتر محسن مردی

دکترمحمدعلی ابراهیمی

استان البرز

پژوهشکده بیوتکنولوژی­کشاورزی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

مؤسسه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر

مجوز علمی- پژوهشی 30/05/ 1390

 

http://cropbiotech.journals.pnu.ac.ir/

cropbiotech@pnu.ac.ir

ISC

SID

 

زیست شناسی جانوری تجربی

Experimental animal biology

بخش علوم پایه

دکتر سیما نصری

دکتر رضا حاج حسینی

 

استان تهران

انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

مجوز علمی- پژوهشی 29 مرداد 1390

 

http://eab.journals.pnu.ac.ir/

animalbiojournal@pnu.ac.ir

ISC

SID