با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

مدیر مسئول


دکــتــر رضـــا نـجــــاری دانشیار دانشگاه پیام نور

مدیریت دولتی

سردبیر


دکتر محمدعلی سرلک استاد دانشگاه پیام نور

مدیریت دولتی

مدیر داخلی


دکتر علی قربانی استادیار دانشگاه پیام نور

مدیریت

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر رقیه گولای اوزتورک استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تیکارت استانبول، ترکیه

مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر تری بکمن دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آتاباسکا، کانادا

مدیریت دولتی

  • tbeckmanathabascau.ca
  • h-index: 8

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر آماندیپ تاخارلیل استادیار گروه مدیریت، دانشگاه دمونت فورت، انگلستان

مدیریت دولتی

  • amy.takhardmu.ac.uk
  • h-index: 8

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اصغر پور عزت استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مطالعات اسلامی در مدیریت

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید علی اکبر احمدی استاد دانشگاه پیام نور

مدیریت دولتی

  • a_ahmadi1344pnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا رسولی استاد دانشگاه پیام نور

مدیریت دولتی

  • rasoulipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فتاح شریف زاده استاد دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت دولتی

  • sharifzadehatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر لطف الله فروزنده استاد دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی رضا موغلی استاد دانشگاه پیام نور

مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر میرعلی سیدنقوی استاد دنشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اکرم هادی زاده دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت دولتی

کارشناس نشریه


دکتر زیبا محمدزاده روشتی کارشناس مسئول امور پژوهش، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مدیریت علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ویراستار انگلیسی


دکتر منیرالسادات حسینی دانش‌آموخته دکتری ، گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

آموزش زبان انگلیسی