با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

نوع مقاله : اکتشافی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

2 گروه مدیریت؛ دانشکده علوم اداری و اقتصاد؛ دانشگاه اصفهان

3 دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی طردشدگی اعضای هیئت علمی در محیط کار اجرا شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از لحاظ ماهیت اکتشافی و از لحاظ روش؛ به روش کیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش از اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران تشکیل شده است که در این میان 19 نفر به روش هدفمند و نیز روش گلوله برفی و رعایت قاعده اشباع نظری به عنوان نمونه انتخاب و داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است طردشدگی اعضای هیئت علمی در محیط کار تحت تاثیر 3 دسته عوامل علی (عوامل مدیریتی- سازمانی، ویژگی های فرد طرد شده و عوامل مربوط به همکاران) قرار داشته و عوامل زمینه ای فردی و سازمانی و عوامل مداخله گر نیز پیدایش این پدیده در دانشگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهند. راهبردهای پیشگیری از طرد شدگی اعضای هیئت علمی و پیامدهای این پدیده در دانشگاه ها نیز در دو سطح فردی و سازمانی مورد شناسایی قرار گرفته است. یافته های پژوهش می تواند بینش مناسبی در ارتباط با چگونگی شکل گیری پدیده طردشدگی اعضای هیئت علمی در محیط کار ایجاد کرده و زمینه جلوگیری از آن را برای برنامه‌ریزان و سیاست گذاران نظام دانشگاهی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model of ostracism faculty members in the work environment

نویسندگان [English]

  • Reza Saleh zadeh 2
  • ali Asghar mobasheri 3

2 Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan

3 Department of Management, faculty of administrative sciences and economics. University of Isfahan, Isfahan,Iran

چکیده [English]

The current research was carried out with the aim of designing a model of ostracism faculty members in the work environment . This research in terms of practical purpose; In terms of exploratory nature and in terms of method; It has been done in a qualitative way and with the approach of Grounded theory. The statistical population of the research is made up of faculty members of Iranian universities, among which 19 people were selected using a targeted method as well as the snowball method and observing the rule of theoretical saturation, and the data were collected using semi-structured interviews. The results of this research indicate that the ostracism faculty members in the work environment is influenced by 3 categories of causal factors (management-organizational factors, characteristics of the excluded person and factors related to colleagues) and personal and organizational background factors and intervening factors. also affect the emergence of this phenomenon in universities. The strategies to prevent the ostracism faculty members and the consequences of this phenomenon in universities have also been identified at both individual and organizational levels. The findings of the research can create a suitable insight in relation to how the phenomenon of ostracism faculty members is formed in the work environment and provide the context to prevent it for the planners and policy makers of the university system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ostracism at Work
  • Ostracism of Faculty Members
  • University
  • Grounded theory