با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

نوع مقاله : پیمایشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

در سازمان‌ها و نهادهای مختلف که مأموریت‌ها و وظایف اجتماعی دارند؛ مقوله خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری ‏سازمانی حساسیت و اهمیت ملی و در برخی مواقع بین‌المللی خواهد داشت. برای اتخاذ تصمیم‌های معقول ‏و بهینه، ‏باید الگوهای خط‌مشی‌گذاری ارزیابی و در نهایت بهترین و مناسب‌ترین آن انتخاب و پیاده شود. از آنجا که جمعیت ‏هلال‌احمر در شرایط مختلف عادی تا بحرانی مأموریت‌های مختلفی بر عهده دارد و بسیاری از مأموریت‌های آن در ‏شرایط اضطراری و بحرانی است، مسئله تصمیمگیری از حساسیت زیادی برخوردار است و این حساسیت به خاطر ‏تبعات و پیامدهای تصمیم است. به همین منظور در این تحقیق الگوهای مختلف خط‌مشی‌گذاری در سیستم ‏مدیریتی سازمانی جمعیت هلال‌احمر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل نخبگان ‏شاغل در جمعیت هلال‌احمر می‌باشند. اطلاعات موردنیاز با بهره‌گیری از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری ‏شدند که در نتیجه آن، 11 الگوی خط‌مشی‌گذاری و 13 شاخص و معیار برای ارزیابی این الگوها شناسایی شد. ‏پرسشنامه بین بیست‌وسه نفر از صاحب‌نظران با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی توزیع شد. فرایند تجزیه و ‏تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار ‏TOPSIS‏ انجام شد. براساس یافته‌ها مشخص شد که مدنظر قرار دادن ‏امکانات و منابع موجود (عقلانیت اقتصادی) و توجه به مبانی علمی و منطقی در مراحل مختلف (عقلانیت حرفه‌ای) ‏بالاترین وزن را در بین معیارهای ارزیابی الگوها دارند. همچنین براساس نتایج پژوهش الگوی درخت اخذ تصمیم به‌عنوان بهینه‌ترین راهبرد در بین راهبردهای خط‌مشی‌گذاری سیستم مدیریتی برای جمعیت هلال‌احمر معرفی شد. ‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Optimal Model of Management ‎System ‎Policy Making in the Organizational Decision-‎Making in ‎the Red Crescent Society

نویسندگان [English]

  • Roholah Hosseini 1
  • Rohollah Nazifi 2

1 Assistant Professor‎, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 MSc, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In different organizations and institutions, which have social missions and duties, the issue of organizational policy-making and decision-making has national and sometimes international sensitivity and importance. In various organizations and institutions that have social missions and duties; The category of policy-making and organizational decision-making will have national and sometimes international sensitivity and importance. In order to make reasonable and optimal decisions, policy models should be evaluated and finally the best and most suitable one should be selected and implemented. Since the Red Crescent Society is responsible for various missions in different normal to critical conditions and many of its missions are in emergency and critical conditions, the issue of decision making is very sensitive and this sensitivity is due to the consequences. It is a decision. For this purpose, in this research, different patterns of policy making in the organizational management system of the Red Crescent Society have been analyzed. The research population included the elites working in the Iranian Red Crescent. The required data was collected using both library and field methods, as a result of which, ‎‎11 policy-making models and 13 indicators and criteria for evaluating these models were identified. The questionnaire was distributed among 23 experts using snowball sampling method . Data analysis was performed using TOPSIS software. The findings showed that considering the available facilities and resources (economic rationality) and paying attention to scientific and logical principles in different stages (professional rationality) have the highest weight among the criteria for evaluating models. Furthermore, based on the study’s results, Decision Tree model was introduced as the most optimal strategy among the management system policy-making strategies for Iranian Red Crescent Society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Policy Making
  • Organizational Decision Making
  • Decision making Tree
  • Red Crescent Population.‎
Ahmadi, S.A.A., Shojaizadeh, D., Farkhi, M, A., & Rokhshani, T. (2013). the effect of emotional intelligence on the skills of effective managers in the Red Crescent population, Emdad and Nejat magazine, 6(3), 44-56. (In Persian)
Akhawan Alavi, S,H. (2008). the attitude of strategic necessity: the optimal attitude of policy making in the administrative system. Qom Higher Education Complex Magazine, 15(0). (In Persian)
Alwani, S,M., & Sharifzadeh, F. (2013). Public Policy Making Process, Allameh Tabatabai University Publications. (In Persian)
Alwani, S.M. (2021). Decision Making and Government Policy Determination. Tehran: Samt Publications. (In Persian)
Alwani, S.M., Khanifar, H., Haji Malamirzaei, H., & Miri, S.M. (2013). providing a framework for the system and scope of policy making, decision making and action in cyber space. Social and Cultural Strategy Journal, 3(11), 33- 61. (In Persian)
Amiri, A.N., Danaifard, H., Zarei Matin, H., &  Emami, S.M. (2013). Understanding the essence of public policies: a theoretical analysis of the nature of imitability of national policy makers, Strategic Management Thought, 5(1), 5-44. https://doi.org/10.30497/SMT.2011.150 (In Persian)
Anderson, J.E. & Brady, D.W. & Bullook, C.S. (1975). PublicPolicy and Politics in America, Mass: Duxbury Press.
Appleby, P.H. (1967). Policy & Administration. ALA: University of Alabama Press.
Astbury, B., & Leeuw, F. L. (2010). Unpacking black boxes: mechanisms and theory building in evaluation. American journal of evaluation, 31(3), 363-381. https://doi.org/10.1177/1098214010371972
Ataran, J., Alwani, S,M., Zarei Mateen, H., Amiri, A, N., & Rad, A. (2015), Explaining piety as a measurement criterion in cultural policy in the light of Quranic verses. Public Management Research Journal, 9(33), 5-338. https://doi.org/10.22111/JMR.2016.2848 (In Persian)
Baninemeh, E., Farshidi, S., & Jansen, S. (2023). A decision model for decentralized autonomous organization platform selection: Three industry case studies. Blockchain: Research and Applications, 100127.
Bekkers, V., Fenger, M., & ScholtenENG, (2017). Public policy in action: Perspectives on the policy process. Edward Elgar Publishing.
Bennett, C. J. (1991b), What Is Policy Convergence and What Causes It? British Journal of Political Science, 21(2), 215-233.
Birkland, T. A. (2019). An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making. Routledge.
Buchholz, R.A. (1985). Essentials of Public Policy for Management, N.J.: Prentice-Hall.Inc.
Clegg, S.R. & Kornberger, M. & Pitsis, T.S. (2016). Managing and Organizations: An Introduction to Theory and Practice.
Daft, Richard, L. (1998). Organizational Theory and Design (Volume 1 and 2), translated by Ali Parsian and Mohammad Arabi, Tehran, Culture Research Office. (In Persian)
Danaei Fard, H. (2007). Public Administration Challenges in Iran: Rationality in Policy Making, Samt Publications. (In Persian)
Daneshfard, K. (2015). Public policy making process. Tehran, Safar Publications. (In Persian)
Dye, T. R. (1978). Understanding Public Policy. 3rd ed, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Fanelli, S., Pratici, L., Salvatore, F. P., Donelli, C. C., & Zangrandi, A. (2023). Big data analysis for decision-making processes: challenges and opportunities for the management of health-care organizations. Management Research Review, 46(3), 369-389. https://doi.org/10.1108/MRR-09-2021-0648
Forester, J. (1984), Bounded Rationality and the Politics of Muddling Through. Public Administration Review.
Ghorbanzadeh, V, Sharifzade, F., Hosseinpour, D., & Morvej, M. (2016). Presenting the policy model of cultural organizations (case study: Center for Intellectual Development of Children and Adolescents). Public Policy Journal, 3(3) 61-78. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15835
Giurian, H., & Rabiei Mandjin, M,R. (2004). Decision Making and Government Policy Determination. Second Edition, Tehran, Yakan Publications.
Grindle, M. S., & Thomas, J. W. (1989). Policy makers, policy choices, and policy outcomes: The political economy of reform in developing countries. Policy sciences22(3), 213-248.
Hamdi, M., Hilali-Jaghdam, I., Elnaim, B. E., & Elhag, A. A. (2023). Forecasting and ‎classification of new cases of COVID 19 before vaccination using decision trees and Gaussian ‎mixture model. Alexandria Engineering Journal, 62, 327-333‎‏.‏ https://doi.org/10.1016/j.aej.2022.07.011
Heikkila, T., & Cairney, P. (2018). Comparison of theories of the policy process. In Theories of the policy process (pp. 301-327). Routledge.
Hosseinpour, D., & Madani, J. (2018). Application of interactive policy making approach in the formulation of anti-money laundering model, Government Management Journal (Management Knowledge), 11(1)73-98.  10.22059/JIPA.2021.314981.2864
Daneshfard, K. (2015). public policy making process. Tehran, Safar Publications. (In Persian)
Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems (Vol. 3). Oxford: Oxford university press.
Howlett, M and Ramesh, M. (2001). Public Policy Study. Translated by Abbas Manourian and Ebrahim Golshan, Tehran, Public Management Education Center.
Keyvan, E., & Iranzadeh, S. (2022). Designing a model and presenting a policy for improving the performance of urban telephone centers using the ANP/DEA technique (case study: Telecommunications of East Azerbaijan region). Public policy making in management, 13(48), 17-32. (In Persian)
Mayntz, R. (2004). Mechanisms in the analysis of social macro-phenomena. Philosophy of the social sciences, 34(2), 237-259. https://doi.org/10.1177/0048393103262552
Meek, J.W. (2004). Policy networks" in Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. Jack Rabin, T. Aaron Wachhaus;Taylor & Francis.
Meshbaki, A. (2018). Decision-making process and the importance of time, a collection of decision-making articles. Tehran: Public Management Education Center Publications. (In Persian)
Miri, S, M., Khosropanah, A, H., Hamidizadeh A., Akhwan Alavi, S, H., & Rahmati Mohammad, H. (2017). in the pursuit of integration in the public policy system: the model of the unit structure of governance and public policy. Rahbard magazine, 27(86), 159-192. DOI 10.1007/s11077-016-9248-y (In Persian)
Mohammed, M. A., Abdulkareem, K. H., Al-Waisy, A. S., Mostafa, S. A., Al-‎Fahdawi, S., Dinar, A. M., ... & Díez, T. (2020). Benchmarking methodology for ‎selection of optimal COVID-19 diagnostic model based on entropy and TOPSIS ‎methods. Ieee Access, 8, 99115-99131.‎
Monavrian, A., Abbasi, T., Soleimani, Gh., & Aghamohsani Fashmi A. (2016). Designing and explaining the policy model for the development of business clusters in Iran. Journal of Public Policy, 3(4) 9-28.  https://doi.org/10.22059/PPOLICY.2018.65589 (In Persian)
Monavrian, A., Mohammadi, D., & MohammadiFateh, A. (2016). good policy making in the executive branch, modeling the role of organizational capacities and the national context. State Management Journal (Management Knowledge), 8(2), 233-254. (In Persian)
Nigro, F.A. & Nigro, L.G. (1980). Modern Public Administration, N.Y.: Harper & Row.
Noorbala, A, A., Najafi, M, Ikrami Nasab, N. (2014). Comprehensive Book of Public Health, Chapter Two, Speech Eleven, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Kermanshah University of Medical Sciences. (In Persian)
Pourezzat, A,A. (2007). passing through the glass fences of epistemology with an emphasis on the linguistic requirements of sciences, Interdisciplinary Studies in the Humanities, 1(1), 91-109. https://doi.org/10.7508/isih.2009.01.006 (In Persian)
Pourezat, A,A., Bigdali, S., & Saadabadi, A,A. (2012). Prioritization of issues in the preparation of an interdisciplinary agenda, Strategic Management Thought, 1, 1. (In Persian)
Pourezzat, A,A., Khaniki H., & Yazdani H,R. (2016). Identifying the strategies of the government sector in dealing with non-governmental organizations in the public policy making process in Iran, case study: environment and natural resources. publication Public Policy, 3(2), 91-116. DOI: 10.22059/PPOLICY.2017.62831 (In Persian)
Qolipour, R. (2008). Organizational Decision Making and Public Policy. Samt Publications. (In Persian)
Rajaei, Z., Danesh Fard K,E, Faqihi A. (2016). Necessary infrastructures for successful policy making in the field of administrative system health. Urban Management Journal, 16(46) 363 -374. (In Persian)
Robbins, S. & Judge, T. (2018), Organizational Behavior: What's New in Management, Pearson.
Rodgers, W., Murray, J. M., Stefanidis, A., Degbey, W. Y., & Tarba, ‎S. Y. (2023). An artificial intelligence algorithmic approach to ethical ‎decision-making in human resource management processes. Human ‎Resource Management Review, 33(1), 100925‎‏.‏ DOI: 10.1016/j.hrmr.2022.100925
Saadat, E. (1993). Decision-making process in the organization. Tehran, Tehran University Press. (In Persian)
Sachdeva, K., Hanmandlu, M., & Kumar, A. (2012). Real life applications of fuzzy decision tree. ‎International Journal of Computer Applications, 42(10), 24-28‎‏.‏ DOI:10.5120/5729-7800
Senllen, I. (2002). Conciliation of Raitionalities: The Essence of Public Administration. Administrative theory & Praxis.
Shafiei, A., & Mirabi, V,R. (2017). The impact of macro management policy on the performance of large companies in the steel industry. Public Policy in Management (Government Management Mission), 9(32), 51-72. (In Persian)
Soleimani Khoeini, M, Danesh Fard, K, K., & Najaf Beigi, R. (2018). Contingency model for identifying public issues in Iran's policy-making process with an emphasis on driving factors. Public Administration, 11(4), 530-556. DOI:10.22059/JIPA.2019.287617.2613 (In Persian)
Starbuck, W.H. (1983). Organizations as action generators. American Sociological Review. Vol. 48.
Tahmasabi, R .(2018). An Introduction to Public Management Theories, Tehran, Samat Publications. (In Persian)
Van der Heijden, J., Kuhlmann, J., Lindquist, E., & Wellstead, A. (2021). Have policy process scholars embraced causal mechanisms? A review of five popular frameworks. Public Policy and Administration, 36(2), 163-186. https://doi.org/10.1177/0952076718814894
Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (2017). Weible, Christopher M., and Paul A. Sabatier. 2017. Theories of the Policy Process. Boulder, CO: Westview Press. European Policy Analysis, 3(2), 397-397. https://doi.org/10.4324/9780429494284
Weible, C. M. (Ed.). (2023). Theories of the policy process. Taylor & Francis.
Weible, C. M. (2018). Introduction: the scope and focus of policy process research and theory. In Theories of the policy process (pp. 1-13). Routledge.
Wellstead, A., Cairney, P., & Oliver, K. (2018). Reducing ambiguity to close the science-policy gap. Policy Design and Practice, 1(2), 115-125. doi.org/10.1080/25741292.2018.1458397
Zaitseva, E., Rabcan, J., Levashenko, V., & Kvassay, M. (2023). Importance analysis of decision making factors based on fuzzy decision trees. Applied Soft Computing, 109988