با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

نوع مقاله : اکتشافی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ، گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد سیرجان ، سیرجان ، ایران.

2 استادیار ، گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران.

3 گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سیرجان ، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت تعارضات بین نسلی در بین کارکنان کشتیرانی جنوب - خط ایران می‌باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ ماهیت و روش اکتشافی با رویکرد کیفی می باشد. جامعه پژوهش حاضر متشکل از اساتید مدیریت منابع انسانی و مدیران شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران هستند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. این پژوهش با روش داده بنیاد و با مصاحبه با 22 نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگان کشتیرانی جنوب- خط ایران انجام پذیرفت که طی فرآیند کدگذاری تعداد436کدباز، 130تم فرعی، 18تم اصلی و6 تم هسته، استخراج و ویژگی‌های آن‌ها در کشتیرانی جنوب- خط ایران با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA2020 شناسایی شد. نتایج نشان داد که: تعارضات مدیریتی و رفتاری، تعارضات ساختاری، تعارضات محیطی(برون سازمانی) و تعارضات شخصی کارکنان به عنوان شرایط علی از دلایل اصلی تعارضات بین نسلی در شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران می‌باشد. و نیز راهکارها و راهبردهای ارائه شده توسط خبرگان، ارتباطات موثر، فرهنگسازی، مشوقها و مدیریت تعارض می‌باشد که با توجه به شرایط زمینه‌ای که عبارت بود از: فرهنگ و ساختار سازمانی، چالشهای کارکنان، قوانین و مقرارت و ضعف نظام ارزیابی عملکرد کارکنان باید اجرا گردد. همچنین در میان عوامل تسهیلگری چون: نقش افرینی پرسنل در جهت کاهش و از بین بردن تعارض منفی، برون سپری به بخش های خصوصی و... به عنوان عوامل تسهیل‌کننده در این پژوهش می‌تواند اجرای راهکارهها را آسانترکرده و سرعت ببخشد. اما برای حصول نتایج مطلوبتر شایسته است: چالشها و موانع دستیابی به حل تعارض بین نسلی مانند عدم استفاده از سبک های نوین رهبری، تفاوت سنی زیاد همکاران و... برطرف گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Managing Intergenerational Conflicts in Organization

نویسندگان [English]

  • alireza mohammadi bajgan 1
  • mohammad montazeri mahmoodabadi 2
  • yousef ahmadi 3

1 PHD student in public administration , administration group , Islamic Azad University , Sirjan branch , Sirjan , Iran

2 Assistant professor , Department of Management , Payam Noor University , Tehran , Iran .

3 administration group , Islamic Azad University , Sirjan branch , Sirjan , Iran .

چکیده [English]

The aim of this research is to design a model for managing intergenerational conflicts among employees of the South-Iran Line Shipping Company. The current research is fundamentally oriented and exploratory in nature, using a qualitative approach. The research population consists of human resource management professors and managers of the South-Iran Line Shipping Company who were purposefully selected. This research utilized a data-driven approach, conducting interviews with 22 experts and scholars in the field of shipping, during which 436 open codes, 130 sub-themes, 18 main themes, and 6 core themes were extracted and identified using MAXQDA 2020 software.
The results indicated that managerial and behavioral conflicts, structural conflicts, environmental (external to the organization) conflicts, and personal conflicts of employees are among the primary causes of intergenerational conflicts within the South-Iran Line Shipping Company. Additionally, the solutions and strategies proposed by experts include effective communication, cultural change, incentives, and conflict management. These solutions should be implemented considering contextual conditions such as organizational culture and structure, employee challenges, laws and regulations, and the weakness of the employee performance evaluation system. Moreover, among facilitating factors such as staff empowerment in reducing and eliminating negative conflicts and outsourcing to private sectors, these factors can make the implementation of solutions easier and faster. However, to achieve more desirable results, it is essential to address challenges and obstacles to resolving intergenerational conflicts, such as not utilizing modern leadership styles and dealing with significant age differences among colleagues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intergenerational Conflict Management
  • Intergenerational Conflicts
  • Intergenerational Conflicts among Employees al conflicts
  • Southern shipping - Iran line