با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

نوع مقاله : پیمایشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران.

چکیده

در هر سازمان و اداره‌ای، مدیریت به‌عنوان عاملی کلیدی در بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده از طریق آن اداره بسیار مهم است. برای این منظور، داشتن مدیران با شایستگی‌های لازم و توانایی‌های مدیریتی قوی اساسی است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل شایستگی مدیران با رویکرد عقلانیت در بخش آموزش وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد کیفی صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع کیفی است که مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحلة اول جهت شناسایی مؤلفه‌های الگو، از روش کیفی و مصاحبه‌های عمیق استفاده شد. در بخش کیفی، 15 نفر از خبرگان که شامل اعضای هیئت‌علمی رشته مدیریت دولتی و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی است که به روش هدفمند انتخاب شدند. جهت تحلیل داده­های بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا استفاده شد. نتایج بخش کیفی نشان 219 مضمون اولیه، 91 مضمون سازمان‌یافته و 38 مضمون فراگیر و 5 مضمون اصلی شامل شایستگی اقتصادی، شایستگی حرفه‌ای- مدیریتی، شایستگی اخلاقی- دینی شایستگی سیاسی، شایستگی فرهنگی- اجتماعی شناسایی شد. با توجه به اهمیت وزارت جهاد کشاورزی در توسعه کشورمان، داشتن مدیران با شایستگی‌های لازم و توانایی‌های مدیریتی قوی بسیار مهم است. همچنین با توجه به این شایستگی‌ها، مدیران جهاد کشاورزی می‌توانند نقش مهمی در توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری در کشاورزی و منابع طبیعی کشور ایفا کنند. این شایستگی‌ها به‌عنوان یک راهنمای مهم برای انتخاب و توسعه مدیران جهاد کشاورزی موردنیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Competence Statistics of Agricultural Jahad Managers

نویسندگان [English]

  • seyed samad mosavi 1
  • Majid Jahangirfard 2
  • Farshad Haj Alian 3

1 Ph.D student, Department of Management, Firuzkoh branch, Islamic Azad University, Firozkoh, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Firuzkoh branch, Islamic Azad University, Firozkoh, Iran.

3 Professor, Department of Management, Firuzkoh branch, Islamic Azad University, Firozkoh, Iran.

چکیده [English]

In any organization and office, management is very important as a key factor in improving performance and improving the quality of services provided by that office. For this purpose, it is essential to have managers with the necessary competencies and strong management abilities. Therefore, the purpose of this research was to evaluate the competencies of agricultural Jihad managers with a qualitative approach. This research is applied in terms of purpose and qualitative in nature which was analyzed. In the first stage, qualitative method and in-depth interviews were used to identify the components of the model. In the qualitative section, 15 experts, including academic professors of public administration and senior managers of the Ministry of Jihad and Agriculture, were selected in a targeted manner. In order to analyze the data of the qualitative part, the theme analysis method was used using MaxQuda software. The results of the qualitative part showed that it included 219 primary themes, 91 organized themes, 38 comprehensive themes and 5 main themes including economic competence, professional-management competence, moral-religious competence, political competence, cultural-social competence. Considering the importance of the Ministry of Agricultural Jihad in the development of our country, it is very important to have managers with the necessary competencies and strong management abilities. Also, according to these qualifications, managers of agricultural jihad can play an important role in sustainable development and increasing productivity in agriculture and natural resources of the country. These competencies are needed as an important guide for the selection and development of agricultural jihad managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Managers
  • Ministry of Jahad Agriculture
Abedi Ardakani., M., Sarlak., M.A. Darvish, H., & Forati, H. (2022). Designing an employee competency development model using the Evaluation and Development Center. Journal of Human Capital Empowerment (JHCE), 1(16), 1-14. (In Persian)
Aggarwal, R. (2013). Selection of IT Personnel through Hybrid Multi-attribute AHP-FLP approach. International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), 2(6), 11-17.
Agheli, M., karimi, O., & Rashidi, H. (2019). Investigating factors affecting the creation of common values and its impact on the loyalty of tourists   (Case study: Foreign tourists of Damghan city). Journal of Tourism and Development, 8(2), 23-47. doi: 10.22034/jtd.2019.166709.1628. (In Persion)
Agheli, M., NikMenesh, Sh., Rashidi, H., & Jalali, P. (2023). Training on thesis writing and scientific article writing. first edition, Tehran: Dibagaran Book Institute. (In Persian)
Andersson, B., & Enberg, T. (2020). Att utveckla en stark kvalitetskultur–korrelation mellan ledarskap, medarbetare och kund.
Ara, F. J., Mogorron-Guerrero, H., & Ribeiro-Navarrete, S. (2020). Knowledge of managerial competencies: cross-cultural analysis between american and european students. Economics Research, 33(1), 2059-2074.
Arabha, A., Zandilak, M., & Barasoud, M. (2015). A comparative study on different management competency theories based on behavioral aims. Management and Administrative Sciences Review4(3), 1-11.
Asumeng, M. (2014) Managerial Competency Models: A Critical Review and Proposed Holistic- Domain Model. Journal of Management Research, 6(4), 36-59.
Bell, A. (2019). Handbook of Leadership Development. Published by Jossey-Bas.
Boroujerdi, M. (2016). Indigenous Model of Competency of the Public Relations Director in Iran. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 9(1), 129-146.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Bushuyev, S., & Verenych, O. (2018). Organizational maturity and project: Program and portfolio success. In Developing Organizational Maturity for Effective Project Management (pp. 104-127). IGI Global.
Crane, B., & Hartwell, C. J. (2019). Global talent management: A life cycle view of the interaction between human and social capital. Journal of World Business54(2), 82-92.
Faraji, M. (2012). Competencies of Managers in the Decade of Justice and Advancement. Journal of Human Capital Management, 1(1), 39-60.
Farzadseyar, K., Alvani, S.M. &  Zare, H. (2021).  Designing an Appropriate Model for Identifying the Competencies of Managers of Higher Education Institutions (Case Study of Public Universities). Contemporary Sociological Research, 10(18), 9-33. (In Persian)
Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American educational research journal38(4), 915-945.
Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American educational research journal38(4), 915-945.
Golec, A., & Kahya, E. (2007). A fuzzy model for competency-based employee evaluation and selection. Computers & Industrial Engineering, 52(1), 143-161.
Karami, M. (2012). Needs assessment of competency-based managers. Journal Management System. 1(2), 163-187.
Kavousi Khameneh, R.,  Pourezzat, A.A. &  Abbasi, T.  (2017). Identify and codify appropriate features for verification competencies of Science, Research and Technology Minister of Republic Islamic of IRAN. Journal of Public Administration (JPA), 9(1), 35-60. (In Persion)
Kazeruni Shamiri, H., Moradi, S., Salimi, J., Doshmanziari, A.,  Faghih Aram, B. (2022). Identifying the Indicators of Competency for Managers of Islamic Azad University of Khuzestan Province with the Approach of Virtual Education. Journal of Management and Leadership Studies in Educational Organizations, 2(2), 31-45. (In Persian)
Kelemenis, A. & Askounis, D. (2010). A new TOPSIS-based multi-criteria approach to personnel selection. Expert Systems with Applications, 37(3), 4999–5008.
Khanifar, H., & Muslimi, N. (2016). Principles and Foundations of Qualitative Research Methods, New and Applied Approach. Volume 2, Tehran: Negah danesh.  (In Persian)
Ko, S., & Chan, S. C. (2017). Are we in sync? How industry practitioners and academics profile managerial competencies: A study of an Association to Advance Collegiate Schools of Business–accredited business school in Hong Kong. Journal of Education for Business, 92(3), 138-144.
Kuncel, N.R., & Beatty, A.S. (2015). Thinking at work: Intelligence, critical thinking, job knowledge, and reasoning”. In K.F. Geisinger (Editor in Chief), APA Handbook of testing and assessment: Vol. 1. Test theory and testing and assessment in industrial and organizational psychology, D.C.: American Psychological Association, Washington, pp. 417 – 436.
Lara, F. J., Mogorron-Guerrero, H., & Ribeiro-Navarrete, S. (2020). Knowledge of managerial competencies: cross-cultural analysis between american and european students. Economics Research, 33(1), 2059-2074.
Lee, K. (2020). From margin to institution: design as a marketplace for action in organizations. Design Issues36(4), 5-19.
Liikamaa, K. (2015). Developing a project manager's competencies: A collective view of the most important competencies. Procedia Manufacturing3, 681-687.
Lin, H. T. (2010). Personnel selection using analytic network process and fuzzy data envelopment analysis approaches. Computers & Industrial Engineering59(4), 937-944.
Masoumi, V.R., Razavifard, B., Gholamidoon, H., & Hossein Thabit, F. (1401). Instrumental Crimes in terms of Evolutionary Psychology and Rational Choice Theory. Journal of Criminal Law and Criminology, 9(18), 57-90. (In Persian)
Mirghfouri, S. H., Mousavi, S. M., & Sadeghi Arani, Z. (2012). An analysis on the development of the competencies of the managers of educational groups of universities. Higher Education Letter, 6 (24), 35-51. (In Persian)
Moazzami and Mojtabi, Kazemi, Nuruddin, Kavousi, Ismail, Bani Asadi, Nazanin. (1400). Presenting the model of professional competences of lecturers of applied scientific university of the country. Quarterly Journal of Management and Leadership Studies in Educational Organizations, 1(2).
Mohammadi M.(2016). The role of socio-emotional competencies of managers In enhancing the technical, field, and behavioral competencies of employees. Researches of Management Organizational Resources, 6(3), 195-215.
Pamuji, S., & Limei, S. (2023). The Managerial Competence Of The Madrasa Head In Improving Teacher Professionalism And Performance At Mi Al-Maarif Bojongsari, Cilacap District. Pengabdian: Jurnal Abdimas1(2), 66-74.
Rabinia, A. (2016).  Means-Ends Rationality, a Framework for Rationality of Science; a Review of Laudan's Theories of Scientific Rationality. Journal of Philosophy, 5(10), 21-37. (In Persian)
Rabinia, A. (2022).  Means-Ends Rationality, a Framework for Rationality of Science; a Review of Laudan's Theories of Scientific Rationality. Journal of Philosophy, 5(10), 21-37. (In Persian)
Rahimnia F. (2012) Dimensions and components of the model of competency of managers in the banking system. Modiriate-e-Farda Journal. 31(1), 117-138.
Rahimzadeh Yinge Qala, A., Niaz Azari, K., & Jabari, N. (2019). Strategic analysis of the future research of virtual education in the development of entrepreneurship with a combined approach. Journal of Educational Leadership and Administration, 14(3), 23-42. (In Persian)
Rantz, A. (2016). Competencies: Report of the competencies workgroup, workforce and succession planning workgroup. New York State Governors Office of Employee Relations and the Department of Civil Service.
Sadeghi, M.,  Hosseini, M., Zamani, R., & Hosseini, M.S. (2023). The Relationship of Perfectionism Dimensions with Psychological Health: The Mediating Role of Intolerance of Uncertainty. Developmental Pscychology, 18(72), 377-390. (In Persian)
Sadeghi, M.,  Hosseini, M., Zamani, R., & Hosseini, M.S. (2023). The Relationship of Perfectionism Dimensions with Psychological Health: The Mediating Role of Intolerance of Uncertainty. Developmental Pscychology, 18(72), 377-390. (In Persian)
Sajgalikova, H., Bajzikova, L., Polakova, M., & Wojcak, E. (2012). Revisiting new managerial competences: is there enough motivation to apply them?. Procedia-Social and Behavioral Sciences58, 944-952.
Salimi, Q., Nazari, E., Safavi, A.A., Mohammadi, M., & Shafiei Sarostani, M. (2019). Analysis of virtual research teams in the country's higher education system: a qualitative case study. quarterly "New Approaches in Educational Administrations, 11(46), pp. 105-126. (In Persian)
Sarlak, M.A.,  Abedi Ardakani, M., Darvish, H., & Forati, H. (2022). Identifying indicators of staff competency development in the center of evaluation and development with an interpretive structural modeling approach. Journal of National Defense Strategic Management Studies, 5(20), 37-58. (In Persian)
Seemiller, C. (2018). A competency-based model for youth leadership development. Journal of leadership education, 17(1).56-72.
Şeşen, E. (2015). Role theory and its usefulness in public relations. European Journal of Business and Social Sciences4(1), 136-143.
Shabani, R., Khorshidi, A., Abbasi, L., & Fathi, K. (2019). Presentation of a competency model for the principals of primary education in Tehran. Journal of Educational and Scholastic Studies, 7(19), 145-176. (In Persian)
Teimouri, H., & Shahin, A. (2022). Providing a Competent-Based Human Resource Management Model with a Succession Approach. Journal of Applied Sociology, 33(2), 89-92. (In Persian)
Tork zadeh, Jafar and Mohammadi, GHodrat Allah (2017). An Assessment of Principals’ Competencies on the Basis of Islamic Managerial Competency Criteria’s. Educational Management Research Quarterly, 7(26), 39-58. (In Persian)
Vaezi, R., & Mohammadi, H. (2012). A reflection on the concept of rationality in the organization. Monthly social, economic. Scientific and Cultural Work and Society, N. 158. (In Persian)
Vaezi, R., Seyed Naqvi, M. A., Hosseinpour, D., & Taji, F. (2019). Competencies Pattern of Human Resources Managers for Public Organizations in the Context of Globalization. Management Studies in Development and Evolution, 29(96), 9-44. (In Persian)
Yazdi Taqvai, M., Abdi, J., Taghipour, M. (2017). The Relationship between Implementation Principles of Implementation with Organizational Accelerations, Ethical Leadership and Empowerment of Managers (Case study: Employees of national banks in Sari, District 1). Research on Educational Leadership and Management, 5(17) 1-24. (In Persian)