با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

نوع مقاله : اکتشافی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

یکی از اصلی‌ترین وظایف مدیران در سازمان‌ها انتخاب و انتصاب افراد در پست‌های کلیدی می‌باشد که در برخی موارد مدیران در جهت محافظت از صندلی مدیریتی خود افراد ضعیف‌تری را در پست‌های کلیدی و اصلی قرار می‌دهند. این نوع سبک مدیریت به مدیریت عنکبوتی معروف است و موجب ایجاد چالش‌های راهبردی برای سازمان می‌شود. هدف اصلی این تحقیق شناسایی پیشایندها و پسایندهای مدیریت عنکبوتی در سازمان‌های دولتی می‌باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی از نوع اکتشافی است که به لحاظ روش تحلیل داده‌ها از نوع تحلیل مضمون است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ شامل، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن حوزه مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی و استادان دانشگاه و آشنا با موضوع پژوهش می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد 18 نفر انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها در این تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته می‌باشد. نتایج نشان داد که مجموع 14 مضمون سازمان‌دهنده در قالب 14 فراگیر به‌عنوان پیشایندهای مدیریت عنکبوتی در سازمان‌های دولتی شناسایی شدند و همچنین 10 مضمون سازمان‌دهنده در قالب 3 مضمون فراگیر به‌عنوان پسایندهای مدیریت عنکبوتی در سازمان‌های دولتی شناسایی شدند. نتایج تحلیل تم نشان داد که پیشایندهای مدیریت عنکبوتی در سازمان‌های دولتی عبارت‌اند از: حکومت نالایقان، سیاسی‌کاری، حاکمیت فرهنگ مخرب و فساد جمعی. پسایندهای مدیریت عنکبوتی در سازمان‌های دولتی نیز عبارت‌اند از: دور تسلسل ناکارآمدی، دور باطل ناشایسته‌سالاری و تضعیف امنیت روانی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Antecedents and Consequences of Spider Management in Government Organizations

نویسندگان [English]

  • Zohre Mohamadyari 1
  • Mohsen Arman 2

1 Assistant Professor, Department of Management, Lorestan, Lorestan University, Iran.

2 Mcs Student, Department of Business Management, University of Ilam, Ilam, Iran.

چکیده [English]

One of the main duties of managers in organizations is to select and appoint people to key positions, and in some cases, managers put weaker people in key and main positions in order to protect their management seats. This type of management style is known as spider management and creates strategic challenges for the organization. The main goal of this research is to identify the antecedents and consequences of spider management in government organizations. The current research is an exploratory qualitative research, which is thematic analysis in terms of data analysis method. The statistical population of this research includes experts and experts in the field of human resources management in government organizations and university professors who are familiar with the research topic. Using the snowball sampling method, 18 people were selected. The main tool of data collection in this research is a semi-structured interview. The results showed that a total of 14 organizing themes in the form of 14 universal themes were identified as antecedents of spider management in government organizations and also 10 organizing themes in the form of 3 pervasive themes were identified as suffixes of spider management in government organizations. The results of the theme analysis showed that the antecedents of spider management in government organizations are: government of incompetents, work politics, governance of destructive culture and collective corruption. The consequences of spider management in government organizations include: the cycle of inefficiency, the vicious circle of incompetence and the weakening of psychological security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spider Management
  • Dwarfism
  • Meritocracy
  • Government Organizations
Aravena, F. (2019). Destructive leadership behavior: An exploratory study in Chile. Leadership and policy in schools18(1), 83-96. https://doi.org/10.1080/15700763.2017.1384501.
Baroun, A. E. (2022). Meritocracy, personality traits and recruitment: some insights from the Qatari enterprising community. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy16(3), 494-514.https://doi.org/10.1108/JEC-12-2020-0216.
Bellavitis, C., Fisch, C., & Momtaz, P. P. (2023). The rise of decentralized autonomous organizations (DAOs): a first empirical glimpse. Venture Capital25(2), 187-203. DOI: 10.1080/ 13691066 .2022. 2116797
Cesinger, B., Gundolf, K., Hughes, M., Khedhaouria, A., & Montani, F. (2023). The bright and dark sides of the Dark Triad traits among senior managers: effects on organizational commitment. Review of Managerial Science17(5), 1731-1763.https://doi.org/10.1007/s11846-022-00571-3.
Evans, M., & Farrell, P. (2023). Team leader survival syndrome, tenure and management styles towards professional subordinates on construction megaprojects; sustainability and corporate governance. Benchmarking: An International Journal, 30(10),  4601-4631.  https://doi.org/10.1108/BIJ-07-2022-0444
Fors Brandebo, M. (2020). Destructive leadership in crisis management. Leadership & Organization Development Journal41(4), 567-580.https://doi.org/10.1108/LODJ-02-2019-0089
Harris, A., & Jones, M. (2018). The dark side of leadership and management. School Leadership & Management38(5), 475-477. DOI: 10.1080/13632434.2018.1509276.
Itzkovich, Y., Heilbrunn, S., & Aleksic, A. (2020). Full range indeed? The forgotten dark side of leadership. Journal of Management Development39(7/8), 851-868. https://doi.org/10.1108/JMD-09-2019-0401
Jeremy, D. Mackey., B. Parker, Ellen., Charn. McAllister ., Katherine C. Alexander (2021). The dark side of leadership: A systematic literature review and meta-analysis of destructive leadership research, Journal of Business Research, 132, 705-718.
 Johnson, D. A., Johnson, C. M., & Dave, P. (2023). Performance feedback in organizations: Understanding the functions, forms, and important features. Journal of Organizational Behavior Management43(1), 64-89. DOI: 10.1080/01608061.2022.2089436.
Liu, B., Cui, Z., & Nanyangwe, C. N. (2023). How line-manager leadership styles and employee-perceived HRM practices contribute to employee performance: a configurational perspective. Leadership & Organization Development Journal44(1), 156-171. https://doi.org/10.1108/LODJ-04-2022-0202
Mackey, J. D., Ellen III, B. P., McAllister, C. P., & Alexander, K. C. (2021). The dark side of leadership: A systematic literature review and meta-analysis of destructive leadership research. Journal of Business Research132, 705-718.
Mohammadyari, Z., & Arman, M. (2023). Describing the cause-effect relationships of meritocracy components in the culture of government organizations (based on the view of organizational experts). Organizational Culture Management Quarterly, 21(1), 89-105. (In Persian)
Montano, D., Schleu, J. E., & Hüffmeier, J. (2023). A Meta-Analysis of the Relative Contribution of Leadership Styles to Followers’ Mental Health. Journal of Leadership & Organizational Studies, 30(1), 90–107. https://doi.org/10.1177/15480518221114854.
Monteiro, G. P., Hopkins, A., & e Melo, P. F. F. (2020). How do organizational structures impact operational safety? Part 1–Understanding the dangers of decentralization. Safety science123, 104568. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.104568
Omer, M. M., Mohd-Ezazee, N. A., Lee, Y. S., Rajabi, M. S., & Rahman, R. A. (2022). Constructive and destructive leadership behaviors, skills, styles and traits in BIM-based construction projects. Buildings12(12), 2068. https:// doi.org/10.3390/ buildings 12122068.
Pop, M. T., & Pop, D. (2008). Types of managers and management styles. Fascicle of Management and Technological Engineering7(17), 2604-2610.
Sam, C. H. (2021). What are the practices of unethical leaders? Exploring how teachers experience the “dark side” of administrative leadership. Educational Management Administration & Leadership, 49(2), 303–320. https://doi.org/10. 1177/ 174114 321989 8480.
Saygili, M., Mert, I. E., & Tokdemir, O. B. (2022). A decentralized structure to reduce and resolve construction disputes in a hybrid blockchain network. Automation in construction134, 104056. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.104056.
Shiri, A., Seifi, A., & Haideranjad, Z. (2022).  Designing a Merit-Phobia Model of the Managers of Governmental Organizations, Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 10(3), 11-28. (In Persian)
Soomro, B.A.Saraih, U.N., &  Ahmad, T.S.T. (2023). Personality traits and conflict management styles via job performance in higher education. Journal of Applied Research in Higher Education, 15(4), 1069-1094. https://doi.org/10.1108/JARHE-05-2022-0166
Tehrani, M., Hassanpour, A., light, the spirit of God; Sohanian, Nafiseh Conceptualizing and identifying the consequences of dwarfism in government organizations. Quarterly Journal of Management of Government Organizations, 11(1), 23-44. (In Persian)
Tehrani, M., Hassanpour, A., Noori., R.A., & Sohanian, N. (2022). Designing a Human Resource Flexibility Model for Government Organizations with a Meta-Synthesis Approach. Public Organzations Management, 11(1), 23-44. (In Persian)
Virovets, D., & Obushnyi, S. (2021). Decentralized autonomous organizations as the new form of economic cooperation in digital world. The USV Annals of Economics and Public Administration, 20(32), 41-52.
Volmer, J., Koch, I. K., & Göritz, A. S. (2016). The bright and dark sides of leaders' dark triad traits: Effects on subordinates' career success and well-being. Personality and Individual Differences101, 413-418. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.06.046