با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

نوع مقاله : علی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای بهبود عملکرد شتاب‌دهنده‌های استارت‌آپ و شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های آن  انجام ‌شده است. این پژوهش از نظر روش  و ماهیت در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی قرار دارد و از نظر هدف کاربردی است.  پژوهش حاضر در دو بخش کیفی (فراترکیب و دلفی) و کمّی صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل 25 مقاله فارسی و لاتین مرتبط با بهبود عملکرد در شتاب‌دهنده که به روش سرشماری در روش فراترکیب انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش دلفی نیز شامل 30 نفر از اعضای هیئت‌علمی رشته مدیریت و مدیران شرکت‌های مرتبط با شتاب‌دهنده‌های استارت‌آپ بوده است. در بخش کمی نیز 250 نمونه از کارکنان شتاب‌دهنده‌های ایران با روش طبقه‌ای تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ محقق‌ساخته است که اعتبار آن از طریق روش‌های روایی سازه و بارهای عاملی و همچنین محاسبه آلفای کرونباخ به دست آمد و تأیید شد. به‌منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی همچنین تحلیل مسیر، با استفاده از نرم‌افزارهای آماری spss و smart pls بهره برده شد. براساس تحلیل عاملی اکتشافی 73 گویه پرسشنامه در 12 مؤلفه اصلی و 61 مؤلفه فرعی طبقه‌بندی ‌شده است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان می‌دهد 12 مؤلفه منابع انسانی مربیگری، فنون مدیریت، منظر مشتری، بهبود مستمر، پشتیبانی، روابط مالی، فرایندهای داخلی، مدل کسب‌وکار، اکوسیستم برنامه، رقبا و محیط  بر بهبود عملکرد شتاب‌دهنده‌های استارت‌آپ ‌ مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing of a Model for Improving the Performance of Start-Up Accelerators

نویسندگان [English]

  • Saeed Chehreh 1
  • Mohammadali Sarlak 2
  • Ashraf Rahimian 3

1 Professor, Department of Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Ph.D. Candidate, Department of Public Management, Payam Noor University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of designing a model to improve the performance of start-up accelerators and identify its dimensions and components. This research, in terms of its nature and method, is among mixed exploratory research and has a practical purpose. This research includes two qualitative (supercomposition and Delphi) and quantitative parts. In the qualitative part of the studied community, there were 25 Persian and Latin articles related to the improvement of performance in the accelerator, which were selected by census method with metacombination method. The statistical population in the Delphi section included 30 faculty members in the field of management and managers related to start-up accelerators. In the quantitative part, 250 samples of employees of Iranian accelerators were selected using a systematic random stratified method. Data collection was done using the researcher's questionnaire, the validity of which was obtained and confirmed by the methods of construct validity and factor loadings, as well as the calculation of Cronbach's alpha. For data analysis, exploratory and confirmatory factor analysis as well as path analysis were used using spss and smart pls software. According to the results obtained from exploratory factor analysis, 73 questionnaire items are classified into 12 main components and 61 sub-components. The results of confirmatory factor analysis show that 12 human resources components of coaching, management techniques, customer perspective, continuous improvement, support, financial relations, internal processes, business model, program ecosystem, competitors and environment are effective in improving the performance of startup accelerators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Improvement
  • Accelerator
  • Startup
Al Sahaf, M., & Al Tahoo, L. (2021). Examining the key success factors for startups in the Kingdom of Bahrain. International Journal of Business Ethics and Governance, 9-49.‏ https://doi.org/10.51325/ijbeg.v4i2.65
Anwarul Islam, M., & Ikeda, M. (2014). Convergence issues of knowledge management in digital libraries: Steps towards state-of-the-art digital libraries. VINE: The journal of information and knowledge management systems44(1), 140-159. DOI:10.1108/VINE-05-2013-0029
Bliemel, M. J., Flores, R. G., de Klerk, S., Miles, M. P., Costa, B., & Monteiro, P. (2016). The role and performance of accelerators in the Australian startup ecosystem. Department of Industry, Innovation & Science (Made public 25 May, 2016), UNSW Business School Research Paper, (2016MGMT03).
Centobelli, P., Cerchione, R., & Esposito, E. (2017). Knowledge Management in Startups: Systematic Literature Review and Future Research Agenda. Sustainability, 9(3), 361.  https://doi.org/10.3390/su9030361.
Chang, C. (2013). Portfolio company selection criteria: accelerators vs venture capitalists. https://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/566/
Chul HyunUhm, C. H., Sung, C. S., & Park, J. Y. (2018). Understanding the accelerator from resources-based perspective. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 12(3), 258-278.‏
Cohen, S. G., & Hochberg, Y. V. (2014). Accelerating Startups: The Seed Accelerator Phenomenon (March 30, 2014). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2418000
Costa, M. A. S., Guerino, G. C., Leal, G. C. L., Balancieri, R., & Galdamez, E. V. C. (2022). Exploring performance measurement practices in Brazilian startups. Total Quality Management & Business Excellence33(5-6), 637-663. DOI:10.1080/14783363.2021.1884063
Dalziel, M. (2012). A study of business incubators and business accelerators in Canada. Waterloo, ON: The Evidence Network. available at http://www.theevidencenetwork.
Del Sarto, N., Cazares, C. C., & Di Minin, A. (2022). Startup accelerators as an open environment: The impact on startups’ innovative performance. Technovation113, 102425. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102425
Dempwolf, C. S., Auer, J., & D’ippolito, M. (2014). Innovation accelerators: Defining characteristics among startup assistance organizations. Small Business Administration, 10(1), 44. DOI:10.13140/RG.2.2.36244.09602
Gaviria-Marin, M., Merigo, J.M., & Popa, S. (2018). Twenty years of the Journal of Knowledge Management: a bibliometric analysis. Journal of Knowledge Management, 22(8), 1655-1687.‏ https://doi.org/10.1108/JKM-10-2017-0497
Goodarzi, M., Naghizadeh, M., & Paknejad, M.A. (2015). The Framework for Supporting the Export Development of New Knowledge-Based Companies (Biotechnology Field). Thesis, Allameh Tabatabai University, Faculty of Management and Accounting. (In Persian)
Hai, H., Xuan, N., Thao, T., & Hien, P. (2021). The effects of strategy and market orientation on the performance of Vietnamese startups. Management Science Letters, 11(4), 1357-1366.‏ DOI: 10.5267/j.msl.2020.11.004
Hameed, A. & Waheed, A. (2011). Employee Development and Its Effect on
Employee Performance: A Conceptual Framework. International Journal of Business and Social Science, 2(13), 224-229.
Isabelle, D. A., (2013). Key Factors Affecting a Technology Entrepreneur's Choice of Incubator or Accelerator. Technology Innovation Management Review, 16-22.
‏Karroubi, M., & Mirfakhraddini, F. Prioritizing Organizational Performance Management Criteria for the Hotel Industry Based on Fuzzy Delphi Integrated Approach and Logarithmic Fuzzy Logic Programming (LFPP). Tourism and Development, 7(1), 4160. (In Persian)
Kim, B., Kim, H., & Jeon, Y. (2018). Critical success factors of a design startup business. Sustainability, 10(9), 2981.‏ https://doi.org/10.3390/su10092981
Koloniari, M., & Fassoulis, K. (2017). Knowledge management perceptions in academic libraries. The journal of academic librarianship, 43(2), 135-142. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2016.11.006
Lamine, W., Mian, S., Fayolle, A., Wright, M., Klofsten, M., & Etzkowitz, H. (2018). Technology business incubation mechanisms and sustainable regional development. The Journal of Technology Transfer, 43(5), 1121-1141.‏ DOI:10.1007/s10961-016-9537-9
Lall, S., Bowles, L., & Ross, B. (2013). Bridging the "Pioneer Gap": The role of accelerators in launching high-impact enterprises. Innovations: Technology, Governance, Globalization8(3), 105-137. DOI:10.1162/INOV_a_00191
Le Trinh, T. (2019). Factors affecting startup performance of small and medium-sized enterprises in Danang city. Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(3), 187-203.‏ https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070310
Mohammadzadeh Roshti, Z. (2020). Identify Components the Effective Model of Knowledge Management on Startups the Field of Knowledge Information Science. Doctoral Thesis. Thesis Advisor: Mitra Ghiasi, Islamic Azad University Babol Branch, Faculty of Human Sciences- Department of Information Science and Knowledge on Information and knowledge Retrieval.  (In Persian)
Okrah, J., & Nepp, A. (2018). Factors affecting startup innovation and growth. Journal of Advanced Management Science Vol, 6(1), 34-38. DOI:10.18178/joams.6.1.34-38
Parsanezhad, M.R., Mohammadi, E., Noori, M.,  Hoseini Nasab, S. SH.,  Shahcheragh, S.R. (2020). Performance Evaluation of US Startup Accelerators Using Data Envelopment Analysis combined with Goal Programming Approach, Management tomorrow, 18(60), 61-76. (In Persian)
Robb, A., & and Morelix, A. (2016). Startup Financing Trends by Race: How Access to Capital Impacts Profitability (October 24, 2016). Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2859893
Stokan, E., Thompson, L., & Mahu, R. J. (2015). Testing the differential effect of business incubators on firm growth. Economic Development Quarterly29(4), 317-327. DOI: 10.1177/0891242415597065
Tavoletti, E. (2013). Business incubators: Effective infrastructures or waste of public money? Looking for a theoretical framework, guidelines and criteria. Journal of the Knowledge Economy4, 423-443. DOI: 10.1007/s13132-012-0090-y
 Theodorakopoulos, N., K. Kakabadse, N., & McGowan, C. (2014). What matters in business incubation? A literature review and a suggestion for situated theorising. Journal of small business and enterprise development21(4), 602-622. 10.1108/JSBED-09-2014-0152
Tseng, C. C. (2011). Connecting business incubator development with human resource development. . Journal of Multidisciplinary Research3(2), 29-42. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2386473
Tseng, S.M., (2016). Knowledge management capability, customer relationship management, and service quality. Journal of Enterprise Information Management, 29(2), 202-221. DOI:10.1108/JEIM-04-2014-0042
Wise, S., & Valliere, D. (2014). The impact on management experience on the performance of start-ups within accelerators. The Journal of Private Equity, 18(1), 9-19. DOI:10.3905/jpe.2014.18.1.009
Valliere, D., Gedeon, S.A., & Wise, S. (2014) A comprehensive framework for entrepreneurship education. Journal of Business and Entrepreneurship 26(1), 89-120.
Viswesvaran, C., Ones, D. S., Schmidt, F. L., Le, H., & Oh, I.‐S. (2014). Measurement error obfuscates scientific knowledge: Path to cumulative knowledge requires corrections for unreliability and psychometric meta‐analyses. Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, 7(4), 507–518. https://doi.org/10.1111/iops.12186