با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

نوع مقاله : علی

نویسندگان

1 دانشـجوی دکتـری، گـروه مـدیریت، دانشـکده علـوم انسـانی، واحـد نجـفآبـاد، دانشـگاه آزاد اسـلامی، نجـفآبـاد، ایـران.

2 دانشیار ، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده

داده‌های دولتی با بودجه عمومی جمع‌آوری می‌شوند و در‌برگیرنده داده‌های ارزشمندی هستند که در صورت باز ‌شدن آن‌ها، قابل بهره‌برداری در حوزه‌های مختلف بوده و می‌توانند منشأ شکل‌گیری نوآوری باشند، ازاین‌رو، لازم است زمینه‌ها و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری نوآوری مبتنی بر داده‌های دولتی باز (OGD) بررسی شود. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: «داده‌های دولتی باز چگونه منجر به خلق نوآوری می‌شوند؟»؛ به‌طوری که تلاش شده به 6 سؤال فرعی پژوهش در قالب: شرایط ‌علّی، شرایط ‌زمینه‌ای، پدیده ‌اصلی، شرایط‌ مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها جهت شکل‌گیری نوآوری مبتنی بر OGD پاسخ داده شود. در پژوهش حاضر براساس روش آمیخته (کیفی–کمّی) ابتدا نظریه داده‌بنیاد مبتنی بر روش اشتراوس-کوربین استفاده شد و برای تحلیل کیفی داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها کدگذاری سه ‌مرحله‌ای به‌ کار برده شد، سپس به کمک روش آنتروپی شانون، ارزیابی کمّی شده است. در مصاحبه با خبرگان براساس اصل کفایت داده‌ها تا رسیدن به اشباع نظری، تعداد 11‌ مصاحبه نیمه ساختاریافته به ‌صورت تعاملی انجام پذیرفت. براساس نتایج به‌ دست‌ آمده از روش مصاحبه و یافته‌های مراحل کیفی و کمّی، با کدگذاری سه‌ مرحله‌ای، تعداد 6‌ مقوله اصلی منطبق با سؤالات فرعی پژوهش و 20‌ مقوله فرعی دربردارنده 95 مفهوم استخراج شد. به ‌ازای هر مقوله اصلی، مقوله‌های فرعی و مفاهیم مستلزم توجه برای پژوهش‌های آتی پیشنهاد شد. الگوی نظری پیشنهادی نشان می‌دهد در صورتی که در گام اول، تدوین قوانین حمایتی این حوزه و مطالبه ذی‌نفعان برون‌سازمانی (شرایط ‌علّی) به‌درستی انجام پذیرد؛ و در گام دوم چنانچه به صورت هم‌زمان توسعه بازار و سرمایه‌گذاری (شرایط ‌زمینه‌ای)، تدوین سند حکمرانی داده (پدیده‌ اصلی) و بهره‌مندی از ظرفیت بخش ‌خصوصی در قالب‌PPP (شرط‌ مداخله‌گر) به‌درستی استفاده شود؛ در نتیجه در گام سوم، با به‌کارگیری انواع نوآوری‌ها (راهبردها)، تحقق پیامدهایی نظیر حل مشکلات «رکود کسب‌وکارهای خصوصی» و «بیکاری در جامعه»، همچنین شفافیت در سازمان حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting an Open Government Data driven Innovation Model using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Hamed Saraee 1
  • Ayoub Mohammadian 2
  • naser khani 3

1 Ph.D. Candidate, Department of Management, Faculty of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Associate Prof., Department of Information Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

چکیده [English]

Government data collected from public funds and contains valuable data, if opened, can be usable in various areas, can stimulate innovation. It is necessary to investigate contexts and factors affecting the Open Government Data driven Innovation (OGDI). The main question of research is: How does open government data lead to the creation of innovation? So that, trying to answer six sub-questions consisting: causal conditions, background conditions, intervening conditions, main phenomenon, strategies, and consequences about OGDI. This research, according to mixed method (qualitative-quantitative), first used the grounded theory based on Strauss-Corbin method; then due to qualitative analysis of data obtained from interviews, three-stage coding was used; next a quantitatively evaluated done by using Shannon's entropy method. Based on data sufficiency principle, up to theoretical saturation stage, 11 semi-structured interactive interviews with experts were done. Due to results obtained from interviews, 6 main categories according to the sub-questions of the research, and 20 sub-categories containing 95 concepts were extracted. Attention requirements per each main categories, subcategories and concepts were suggested for future research. Proposed theoretical model shows that, at first step, if "setting of supporting laws for OGDI", and "the demands of external stakeholders" (causal conditions) are done correctly; and at second step if simultaneously "market development and investment in OGDI" (context conditions), "drafting the data governance document" (main phenomenon), and "utilizing the capacity of the private sector in form of PPP"(intervention condition), executed correctly; also in third step, by using all types of innovation (strategy), it will achieve consequences such as transparency in the organization, solving "stagnation of private businesses" and "unemployment in society" problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Government
  • Open Government Data
  • Innovations
Adel, A., & Bayat, K. (1387), (2008). Designing a Model for "Business Process-Orientation" Using Interpretive Structural Modeling Approach (ISM), Journal of Information Technology Management, 1(1), 3. (In Persian)
Babu, M. M., Rahman, M., Alam, A., & Dey, B. L. (2021). Exploring big data-driven innovation in the manufacturing sector: evidence from UK firms. Annals of Operations Research, 1-28. https://doi.org/10.1007/s10479-021-04077-1
Bedini, I., Farazi, F., Leoni, D., Pane, J., Tankoyeu, I., & Leucci, S. (2014). Open government data: Fostering innovation. Journal of eDemocracy & Open Government6(1), 69-79. https://doi.org/10.29379/jedem.v6i1.329
Buse Sevinc Cubuk, E., Karkin, N., & Yavuz, N. (2019, June). Public sector innovativeness and public values through information and communication technologies. In Proceedings of the 20th annual international conference on digital government research (pp. 353-361). https://doi.org/10.1145/3325112.3325215
Chan, C. M. (2013, January). From open data to open innovation strategies: Creating e-services using open government data. In 2013 46th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 1890-1899). IEEE. https://doi.org/10.1109/HICSS.2013.236
Chandrasegaran, S., Badam, S. K., Kisselburgh, L., Ramani, K., & Elmqvist, N. (2017, June). Integrating visual analytics support for grounded theory practice in qualitative text analysis. In Computer Graphics Forum,  36(3), 201-212). https://doi.org/10.1111/cgf.13180
Corrales-Garay, D., Mora-Valentín, E. M., & Ortiz-de-Urbina-Criado, M. (2019). Open data for open innovation: An analysis of literature characteristics. Future Internet, 11(3), 77. https://doi.org/10.3390/fi11030077
Gao, Y., Janssen, M., & Zhang, C. (2021). Understanding the evolution of open government data research: towards open data sustainability and smartness. International Review of Administrative Sciences89(1), 59-75. https://doi.org/10.1177/00208523211009955
Grimmelikhuijsen, S. G., & Feeney, M. K. (2017). Developing and testing an integrative framework for open government adoption in local governments. Public Administration Review, 77(4), 579-590. https://doi.org/10.1111/puar.12689
Hemerly, J. (2013). Public policy considerations for data-driven innovation. Computer, 46(6), 25-31. https://doi.org/10.1109/MC.2013.186
Janssen, M., Konopnicki, D., Snowdon, J. L., & Ojo, A. (2017). Driving public sector innovation using big and open linked data (BOLD). Information systems frontiers, 19(2), 189-195. https://doi.org/10.1007/s10796-017-9746-2
Jugend, D., Jabbour, C. J. C., Scaliza, J. A. A., Rocha, R. S., Junior, J. A. G., Latan, H., & Salgado, M. H. (2018). Relationships among open innovation, innovative performance, government support and firm size: Comparing Brazilian firms embracing different levels of radicalism in innovation. Technovation74, 54-65. DOI: 10.1016/j.technovation.2018.02.004
Khan, Z. T., & Johnson, P. A. (2020). Citizen and government co‐production of data: Analyzing the challenges to government adoption of VGI. The Canadian Geographer/Le Géographe canadien, 64(3), 374-387. https://doi.org/10.1111/cag.12619
Kim, J. H., & Eom, S. J. (2019). The managerial dimension of open data success: Focusing on the open data initiatives in Korean local governments. Sustainability, 11(23), 6758. https://doi.org/10.3390/su11236758
Krasikov, P., Obrecht, T., Legner, C., & Eurich, M. (2020). Is Open Data Ready for Use by Enterprises? Learnings from Corporate Registers. In DATA (pp. 109-120). https://doi.org/10.5220/0009875801090120
Liang, Y., Liang, R., Li, G., & Zhang, G. (2018). An Empirical Analysis of Open Government Data Platform and Enterprise Innovation Performance. Paper presented at the PACIS. https://doi.org/10.1016/j.im.2019.103179
Ma, R., & Lam, P. T. (2019). Investigating the barriers faced by stakeholders in open data development: A study on Hong Kong as a “smart city”. Cities, 92, 36-46. https://doi.org/10.1177/215824402311942
Maccani, G. (2016). Exploring the factors that influence adoption of open government data for commercial service innovation in cities (Doctoral dissertation, National University of Ireland, Maynooth (Ireland)).
Maccani, G., Donnellan, B., & Helfert, M. (2018). Adoption of Open Government Data for Commercial Service Innovation: An Inductive Case Study on Parking Open Data Services.
McBride, K., Aavik, G., Toots, M., Kalvet, T., & Krimmer, R. (2019). How does open government data driven co-creation occur? Six factors and a ‘perfect storm’; insights from Chicago's food inspection forecasting model. Government Information Quarterly, 36(1), 88-97. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.11.006
Mergel, I., Kleibrink, A., & Sörvik, J. (2018). Open data outcomes: US cities between product and process innovation. Government Information Quarterly, 35(4), 622-632. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.09.004
Mohammadian, A., & Khodadad Beromy, M. (2020). Explaining the Process of Forming a Network Capability in Governmental Organizations in the Case of Iran Single Window for Trade Using Grounded Theory, Quarterly Journal Public Administration, 12(41), 85-116.10.22059/JIPA.2019.291013.2646 (In Persian)
Mollaei, N., & Taheri, S. (2018). E-businesses development with Model of Data Innovation, Open Government Data and Open Innovation. Rahyaft, 28(69 ), 41-52. DOR: 0.1001.1.10272690.1397.28.69.4.7 (In Persian)
Ojo, A., Porwol, L., Waqar, M., Stasiewicz, A., Osagie, E., Hogan, M., ... & Zeleti, F. A. (2016, October). Realizing the innovation potentials from open data: Stakeholders’ perspectives on the desired affordances of open data environment. In Working Conference on Virtual Enterprises (pp. 48-59). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45390-3_5
Okamoto, K. (2017). Introducing open government data. The Reference Librarian, 58(2), 111-123. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101389
Oliveira, L. F. d., & Santos, C. D. d. (2019). intended and unintended consequences of innovation adoption: open government data adoption by the federal district of brazil. REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre) 25(1), 1-25. https://doi.org/10.1590/1413-2311.214.80559
Reggi, L., & Dawes, S. (2016). Open government data ecosystems: Linking transparency for innovation with transparency for participation and accountability. In Electronic Government: 15th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2016, Guimarães, Portugal, September 5-8, 2016, Proceedings 15 (pp. 74-86). Springer International Publishing.  https://doi.org/10.1007/978-3-319-44421-5_6
Ribeiro, F. G. D. M. M. (2017). Value creation and barriers in the commercial use of open government data (Doctoral dissertation, Universidade do Porto (Portugal)). https://hdl.handle.net/10216/103277
Ruijer, E., & Meijer, A. (2020). Open government data as an innovation process: Lessons from a living lab experiment. Public Performance & Management Review, 43(3), 613-635. https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1568884
Safarov, I. (2019). Institutional dimensions of open government data implementation: Evidence from the Netherlands. Sweden, and the UK. Public Performance & Management Review, 42(2), 305-328. https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1438296
Saraee, H., Mohammadian, A., & Khani, N. (2022). A Systematic Review of Intra-organizational Factors Affecting Open Government Data to Achieve Innovation in Government Services, Quarterly Journal Public Administration, 14(51), 479-501.  DOI: 10.22059/JIPA.2022.341714.3143 (In Persian)
Schmidthuber, L., Piller, F., Bogers, M., & Hilgers, D. (2019). Citizen participation in public administration: investigating open government for social innovation. R&D Management, 49(3), 343-355. https://doi.org/10.1111/radm.12365
Seegolam, A., Sukhoo, A., & Bhoyroo, V. (2016). Spurring innovation through Open Government Data for Africa. Paper presented at the 2016 IST-Africa Week Conference.
Smith, G., & Sandberg, J. (2018). Barriers to innovating with open government data: Exploring experiences across service phases and user types. Information Polity, 23(3), 249-265. https://doi.org/10.3233/IP-170045
Smith, G., Ofe, H. A., & Sandberg, J. (2016, January). Digital service innovation from open data: exploring the value proposition of an open data marketplace. In 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) (pp. 1277-1286). IEEE. https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.162
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques.
Toots, M., Mcbride, K., Kalvet, T., & Krimmer, R. (2017, May). Open data as enabler of public service co-creation: Exploring the drivers and barriers. In 2017 Conference for E-Democracy and Open Government (CeDEM) (pp. 102-112). IEEE. https://doi.org/10.1109/CeDEM.2017.12
Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government–A literature review. Government information quarterly36(2), 167-178.
United Nations, Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth, “Statistical Commission adds last piece for full implementation of SDGs” (2017), available at http://www.un.org/youthenvoy/2017/03/statistical-commissionadds-last-piece-full-implementation-sdgs/.
Van Dijk, M. (2018). The State of Open Government Data in Dutch Municipalities: Transparency, Accountability & Innovation. MaRBLe, 4. https://doi.org/10.26481/marble.2018.v4.640
Zhenbin, Y., Kankanhalli, A., Ha, S., & Tayi, G. K. (2020). What drives public agencies to participate in open government data initiatives? an innovation resource perspective. Information & Management, 57(3), 103179. https://doi.org/10.1016/j.im.2019.103179
Zuiderwijk, A., Helbig, N., Gil-García, J. R., & Janssen, M. (2014). Special issue on innovation through open data-A review of the state-of-the-art and an emerging research agenda: Guest editors’ introduction. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, 9(2), 1-13.https://doi.org/10.4067/S0718-18762014000200001