با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

نوع مقاله : اکتشافی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 لرستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل علل و پیامدهای بروز پدیده حضورگرایی در بانک‎های دولتی استان لرستان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش‌های اکتشافی است. همچنین این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته به صورت کیفی و کمی و بر مبنای فلسفه قیاسی استقرایی است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش خبرگان هستند که تعداد 30 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری انتخاب‌شده‌اند. همچنین مشارکت‌کنندگان پژوهش در بخش کمی مدیران و کارکنان بانک‌های دولتی استان لرستان به تعداد 3000 می‌باشند که بر اساس جدول مورگان 341 نفر از آنان با استفاده از نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه است که قابلیت اعتبار و اعتمادپذیری آن با استفاده از روایی محتوایی و روایی نظری و روش پایایی درون شناسه‌گذار و میان شناسه‌گذار تایید شد. هم‌چنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که قابلیت اعتبار و اعتمادپذیری آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی بازآزمون تایید شد. داده‌های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده‌های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل گردید. یافته‎های این پژوهش حاکی از آن است که عدم پذیرش دورکاری و انعطاف‎کاری از سوی سازمان، برخورداری از تعهد سازمانی، نوع رابطه استخدامی فرد با سازمان مهم‎ترین دلایل بروز پدیده حضورگرایی هستند. همچنین پدیدآیی حالت تنبلی سازمانی، کاهش عملکرد و بهره‎وری فردی و سازمانی، پدیدآیی کارکنان نامرئی . بر اساس یافته‎های پژوهش، پدیده حضورگرایی پدیده‎ای منفی و است که عملکرد و بهره‎وری نیروی انسانی و سازمان را به شدت تحت‎الشعاع قرار می‎دهد و با ایجاد اختلال در عملکرد کلی سازمان منجربه سوق دادن سازمان به سمت سازمانی ناکارآمد می‎شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the causes and consequences emergence of the phenomenon of presenteeism with the Fuzzy cognitive map approach

نویسندگان [English]

  • ali shariatnejad 1
  • Zahra Eyni nargeseh 2

1 Lorestan university assistant professor, Management faculty, Korramabad, Iran

2 Lorestan

چکیده [English]

In the country's administrative and organizational system, one of the most important problems that hinders the proper functioning of employees and organizations is a phenomenon called presenteeism. Presenteeism is introduced as a phenomenon according to which employees are physically present in the workplace but are functionally absent. Considering that presenteeism is one of the most important organizational phenomena in the country and has consequences at the individual and organizational levels, Therefore, the current research was conducted to identify and analyze the causes and consequences of the phenomenon of presenteeism in the state banks of Lorestan province. The current research is practical in terms of its purpose, and in terms of gathering information, it is among exploratory research. Also, this research is a mixed qualitative and quantitative research based on comparative and inductive philosophy. The participants in the research are experts, 30 of whom were selected by purposeful sampling and based on the principle of theoretical adequacy. Also, the participants of the research in the quantitative part are 3000 managers and employees of state banks in Lorestan province, and 341 of them were selected based on Morgan's table using available sampling. The data collection tool is in the qualitative part of the interview, whose validity and reliability were confirmed using content validity and theoretical validity and intra-coder and inter-coder reliability methods. Also, the data collection tool is in the quantitative part of the questionnaire, whose validity and reliability were confirmed using the content validity and retest reliability of the test. Qualitative data was analyzed by content analysis method and quantitative data was analyzed by fuzzy cognitive mapping method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Presenteeism
  • Staff sickness
  • Performance and productivity of human resources
  • State banks