با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

روندهای در حال ظهور، مدیریت دولتی را به حرکت از درون به بیرون متمایل ساخته‌ است و تحول دولت که باید متضمن تجلی احساس شهروندی در عملکرد آن باشد ما را نیازمند ارایه تعریفی مجدد از احساس سازمان های دولتی نسبت به جامعه کرده است. امروزه مدیریت دولتی را مدیریت مسائل عمومی برای ارتقای منفعت عامهمی دانند و ایجاد اعتقاد به مسئولیت‌های اجتماعی در سازمان‌ها، سنگ بنای مدیریت مسائل عمومی است. اخیرًا مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمانی به پاسخ‌گویی اجتماعی سازمانی تغییر یافته است.این پژوهش به تبیین و بسط مولفه های مفهوم پاسخ گویی اجتماعی  برای سازمان های دولتی ایران پرداخته است به طوری که برای این مفهوم 5 بعد و 11 مولفه و 28 شاخص ارایه داده است پژوهش برحسب هدف کاربردی توسعه ای و بر حسب روش توصیفی و از شاخه اکتشافی همبستگی است که از طریق تکنیک دلفی و معادلات ساختاری انجام پذیرفته است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The concept of corporate social responsiveness and the necessity of explaining its factors at Iran's public organizations

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehdi Alvani 1
  • Kiomars Ahmadi 2

چکیده [English]

Appearing trends have inclined public management to movement from inside out. Public change should invole manifestation of citizenship feeling in its performance. It is required to redefine public organizations feeling on society. Today, public management is considered as public issuses management for improvement of public interest and making belief in  corporates' social responsibilities is the base of public issuses management. Recently concept of corporate social responsibility has changed to the corporate social responsiviness. This research has dealt with explaining and developing factors of Corporate social responsiveness concept for Iran'spublic organizations so that it has presented 5 dimensions, 11 factors and 28 criteria for the concept. The research is an applied developmental study in terms of purpose and in viewpoint of method, is descriptive one and in correlation exploratory type that has been accomplished via Delphi technique and structural equations (SEM).

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate social responsibility
  • corporate social responsiveness
  • public issues management
احمدی،کیومرث  (1391)؛" طراحی مدلی جهت ارزیابی پاسخ گویی اجتماعی سازمانی در سازمان های دولتی ایران"، رساله دکتری منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
احمدی،کیومرث  ؛ الوانی ، سید مهدی و امیری ، مقصود (1391)؛ " از اخلاق اجتماعی سازمانی تا پاسخ گویی اجتماعی سازمانی"؛ فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری ،سال هفتم شماره 1
الوانی، سید مهدی (1386)؛ “مدیریت عمومی”،  تهران نشر نی.
اشتریان ،کیومرث (1386)؛ " سیاستگذاری عمومی ایران" ،نشر بنیاد حقوقی میزان
پورعزت، اصغر (1387)؛ "مبانی دانش اداره و  امور دولت"، انتشارات سمت.
دانایی فرد،حسن(1387)؛ " چالش های مدیریت دولتی در ایران" ؛ انتشارات سمت
خداوردی ، علی(1383) ؛"پاسخ گویی در نظام مردم سالاری دینی" . فصلنامه تحولات سیاسی، نشر ناجا
شافعی، رضا و احمدی ، کیومرث .(1392)؛  “ مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی: تعاریف ، مفاهیم و مدل ها ” ، انتشارات سمت
طباطبایی،سیداحمد(1390)؛تبیین سیاست های کلی نظام اداری کشور؛انتشارات فر آزما پردازش
علی احمدی، علی رضا (1390). "پیش طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت "؛ انتشارات تولید دانش
قاهری، مرضیه (1389)؛ “مسئولیت اجتماعی سازمان و ضرورت توجه به آن”، پژوهش نامه مسئولیت اجتماعی سازمان ها، شماره 4، نشر پژوهشکده تحقیقات راهبردی
قلی پور، رحمت الله  (1387)؛ “تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی”، نشر سمت
میرعباسی، رمضان و شریفی،عیسی(1389)؛ "خادمیت: رویکرد نوین در مدیریت" ؛ انتشارات آذرخش
یعقوبی،نورمحمد(1389)؛ "مدیریت دولتی: سیر اندیشه های نوین "؛ انتشارات سمت
Boone, & Kurtz, L, D. (2002)." Management "New York: Mc Graw Hill
Ecimovic.T &  Esposito.M.(2008)," The Individual and Corporate Social Responsibility", ANSTED University Malasia, PP:1-7
Jenny.F & Eshani.B.(2004), "Corporate Social Responsibility and Citizenship",Working Paper, Vol 44, No6.
John. M (2006)," Corporate Social Responsibility: The 3C-SR Model"Internation  Journal of Social Economics, Vol33, PP:5-6
Jonker, j & De witte, M.(2006), "Management Models for Corporate Social Responsibility”,Springer Berlin.
Peter. K.(2001), “corporate  Social  Responsibility Audit  within  a Quality”  Management Frome work Journal of Business Ethics,Vol 131
Sheikh, S,R &  Beise, R (2011), “Corporate Social Responsibility or Cause-Related Marketing? The Role of Cause Specificity of CSR", Journal of Consumer Marketing, Volume 28, Number 1, pp: 27–39
Ubius, U & Alas, Ruth, (2009),” Ruth Alas Organizational Culture Types as Predictors of Corporate Social Responsibility", Engineering Economics , Vol 61, No, pp:90-99