با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

نوع مقاله : علی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

استفاده از مدل تعالی سازمانی به منظور بهبود و ارزیابی عملکرد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون می‌تواند راه گشای برنامه‌ریزی‌ استراتژیک موثر و مفید برای افزایش اثربخشی و کارایی باشد. بنابرین، به منظور تحول و توسعه، بهبود عملکرد و تبدیل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به یک صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری استراتژی محور نیازمند استفاده از مدیریت عملکرد سازمانی و پشتیبانی از تحقق چشم‌انداز، به روش علمی و پژوهشی می‌باشد. هدف این تحقیق ارائه مدل برنامه‌ریزی راهبردی با رویکرد مدل تعالی سازمانی به منظور بهبود عملکرد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون می‌باشد. بدین منظور، مدل پیشنهادی باعث تحقق دو عامل اثربخشی، کارایی می‌شود، که نهایتاً این دو عامل منجر به افزایش بهره‌وری در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون می‌شود.
این تحقیق با توجه به نوع پژوهش و موضوع مورد مطالعه، کیفی، کاربردی و توصیفی است که با بهره‌گیری از روش‌های اسنادی و میدانی به گردآوری داده‌های مورد نیاز پرداخته شده است. ابتدا ادبیات موضوع مدیریت استراتژیک و ارزیابی عملکرد سازمانی و سپس مدل EFQM بیان شده است. اهداف صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و کارکردها و ویژگی‌های صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری و همچنین ماموریت، رسالت، سند انتظار و چشم‌انداز صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، ارائه شده است. در آخر مدل برنامه‌ریزی راهبردی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون ارائه گردید که مجموعه اهداف و معیارهای ارزیابی عملکرد که بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند تاثیر ویژه‌ای در مدل برنامه‌ریزی راهبردی دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing a Strategic Planning Model using the Approach of Excellence EFQM Model (Case Study Cooperative Investment Guarantee Fund)

نویسندگان [English]

  • Malek Dalir 1
  • Saeed Abesi 2
  • MohammadReza Daraei 2

1 PhD Student of Public Administration, Payame Noor University,Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Model to improve EFQM excellence and performance evaluation Guarantee Fund investment cooperation can help us to develop effective strategic planning to increase the effectiveness and productivity. Therefore, the use of Corporate Performance Management and supporting the goal by scientific method are required in order to evolve and develop, improve performance and turn a Cooperative Investment Guarantee Fund to the strategy-based Investment Guarantee Fund. This study aims to provide the strategic planning model with the approach of EFQM excellence model to improve the performance of Cooperative Investment Guarantee Fund. Therefore, the proposed model leads to acquire effectiveness and productivity, and these two factors ultimately lead to increase f efficiency in the Cooperative Investment Guarantee Fund.
According to research subject, this is a qualitative, applied, and descriptive study that the data have been collected by documentary and field. The literature of strategic management, organizational performance evaluation, and EFQM model is expressed. The objectives and characteristics of Investment Guarantee Fund and the mission of Cooperative Investment Guarantee Fund have been presented. Finally, strategic planning model of cooperative investment Guarantee Fund has been proposed that the set of objectives and evaluation criteria that have acquired the most points have the special effects in the strategic planning model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : strategic management
  • Performance Evaluation
  • excellence model (EFQM)
  • the strategic plan
اکبریان، مجتبی و نجفی، امیرعباس (1388). هم‌راستا سازی مدل تعالی کیفیت اروپایی و مدیریت استراتژیک برای رسیدن به بهبود عملکرد. نشریه مدیریت صنعتی، دوره 1، شماره 2.
الوانی، سید مهدی (1380). مدیریت عمومی. نشر نی، تهران.
جوادین، سیدرضا (382). مبانی سازمان مدیریت،  نشر نگاه دانش.
 خلیلی­شورینی، سهراب (1380). برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک. (تألیف پیرس و رابینسون) چاپ دوم. مؤسسه انتشارات یادواره.
علی احمدی، علیرضا (1383). نگرش جامع  بر مدیریت استراتژیک (رویکردها ، پارادایم‌ها، مکاتب)، انتشارات تولید، تهران.
فیض­بخش ، علیرضا ؛ اخلاصی، امیر و جامی، سحر (1386). ارائه مدل تلفیقی جهت راهبری سازمان با به‌کارگیری دو مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن. سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک.
کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1388). تبدیل استراژی از حرف به عمل کارت امتیازی متوازن. ترجمه ملماسی، رامین و سیفی، جمیله، چاپ و نشر بازرگانی.
مهرگان، محمدرضا و دهقان‌نیری، محمود (1388). مدل راهبردی ارزیابی موسسات آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 52.
نادری، (1387). انتخاب و بومی‌سازی الگوی برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت ملی گاز ایران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، رشته‌ی مهندسی صنایع سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، مجتمع علوم و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین(ع).
 Alshehri, M. & Drew, S. (2010). Challenges of e-Government Services Adoption in Saudi Arabia from an e-Ready Citizen Perspective, World Academy of Science, Engineering and Technology, 66.
Al-Nuaim, H. A. (2011). An Evaluation Framework for Saudi E-Government. Journal of e-Government Studies and Best Practices.
Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J. & Kajanus, M,. (2015) .Utilizing the analytic hierarchy process(AHP) in SWOT analysis-a hybrid method and its application to a forest-certification. Forest Policy and economics, 1(1), 41-52.
Lee, K. & Lin, S. (2017). A fuzzy quantified SWOT procedure for environmental evaluation of an international distribution center. Information Sciences, 178(2), 287-306.
Sarkar, P.K.  & Singh, M.  (2013). Narrowing the digital divide: the Australian situation. International Journal on Computer Science and Information Systems, 3(2), 27-35.
Shareef, S. M. (2012).  Analysis of the e-Government stage model evaluation using SWOT-AHP method. Available from: roar. uel. ac. Uk /jspui /handle/ 10552/1314 [Last Accessed on 20th February 2012].
Sharma, M. J., Moon, I. & Bae, H.  (2012). Analytic hierarchy process to assess and optimize distribution network. Applied Mathematics and Computation, 202, 256-265.
Shinno, H., Yoshioka, H., Marpaung, S. & Hachiga, S. (2016). Quantitative SWOT analysis on global competitiveness of machine tool industry. Journal of Engineering Design, 17(3), 251-258.
Valentin, E. K. (2014). Away With SWOT  Analysis: Use Defensive/Offensive Evaluation Instead. The Journal of Applied Business Research, 21(2).
Wang, J. J. & Yang, D. L. (2007). Using a hybrid multi-criteria decision aid method for information systems outsourcing. Computers & Operation Research, 34(2), 3691-370.
Yang, C., Chuang, S. & Huang, R. (2011). Manufacturing evaluation system based on AHP/ANP approach for wafer fabricating industry. Expert Systems with Applications, 36, 11369-11377.