با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

نوع مقاله : اکتشافی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی علل سوت­زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت­زنی در سازمان­های دولتی بود که با روش ترکیبی متوالی اکتشافی انجام شده است. مشارکت‌کنندگان بخش کیفی، مدیران و کارکنان دولتی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند 75 نفر به‌عنوان مشارکت‌کننده در این پژوهش انتخاب شدند. جامعة آماری بخش کمی کارکنان سازمان­های دولتی شهرهای تهران، مشهد و سمنان بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد 157 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتیجۀ تحلیل داده­های کیفی منجر به شناسایی 32 مضمون پایه درزمینۀ دلایل سوت­زنی کارکنان گردید که در قالب 6 مضمون سازمان­دهنده (رویکرد سلامت‌محور، رویکرد منفعت طلبانه، رویکرد عدالت‌خواهانه، رویکرد اخلاق گرایانه، رویکرد تکلیف­گرایانه، رویکرد انتقام جویانه)، سازمان‌دهی شدند و 26 مضمون پایه در خصوص عدم تمایل به سوت­زنی سازمانی احصا شد که بر اساس قرابت معنایی در قالب 4 مضمون سازمان­دهنده (عوامل مربوط به سازمان، عوامل مربوط به افشاکننده، عوامل مربوط به افشاشونده، عوامل مربوط به موضوع تخلف) قرار گرفتند. یافته­های بخش کمی نشان می­دهد که رویکردهای عدالت­خواهانه، اخلاق‌گرایانه، سلامت‌محور، منفعت­طلبانه، تکلیف­گرایانه و انتقام­جویانه به ترتیب به‌عنوان مهم­ترین دلایل تصمیم به سوت­زنی بوده و عوامل مربوط به افشاشونده، عوامل مربوط به سازمان، عوامل مربوط به موضوع تخلف و عوامل مربوط به افشاء کننده به ترتیب مهم­ترین علل سکوت در برابر مشاهدۀ رفتارهای نامطلوب را تشکیل می­دهند. رتبه‌بندی گویه­های مرتبط با علل سوت­زنی بیان‌کنندة این است که جلوگیری از تکرار تخلفات، احساس بی‌عدالتی نسبت به خود و احساس مسئولیت به‌عنوان مهم‌ترین علل سوت­زنی و ناامیدی از ضمانت اجرایی در صورت افشای تخلفات، نفوذ بالای فرد متخلف و عدم‌حمایت سازمانی از افشاگران به‌عنوان دلایل اصلی سکوت در برابر تخلفات تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Causes of Organizational Disclosure and the Reasons of Unwillingness to Disclose in Governmental Organizations

نویسندگان [English]

  • mohsen farhadinejad 1
  • Sakineh Jafari 2

1 Assistant professor, Department of Industrial Management, Semnan University, Semnan, Iran.

2 AAssistant Professor, Department of Education Management, Semnan University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

The aim of the present study was to identify the causes of organizational disclosure and the reasons of unwillingness to disclose in governmental organizations that was done via sequential-explanatory mixed mode method. Participants in the qualitative part were managers and employees in public sectors among whom 75 people were selected as participants through purposeful sampling method. The statistical population of the quantitative sector included employees in governmental organizations in Semnan and 157 people were selected as samples through simple random sampling method. Analyzing the data in qualitative sector led to the identification of 32 basic themes in the context of employees’ disclosing reasons that were arranged in six organizer themes (health-centered approach, benefit-seeking approach, justice-seeking approach, ethics-oriented approach, task-oriented approach, and violent approach), and 26 basic themes about unwillingness to disclose were identified which divided into four organizer themes based on semantic similarity (organization-related factors, discloser- related factors, exposure related factors, violent-related factors). The results of the quantitative analysis show that justice-seeking, ethics-oriented, health-centered, benefit-seeking, task-oriented and violent approaches were the most important reasons for the decision to disclose respectively, and exposure related factors, organization-related factors, violent-related factors and discloser- related factors were the most important causes of being silent against observing inappropriate behaviors, respectively. The ranking of items related to the causes of disclosure indicates that the prevention of repetition of violation and feeling of injustice to oneself and sense of responsibility are considered as the most important causes of disclosure and disappointment of executive guarantee in case of disclosure of violation, high influence of the offender and lack of organizational support for exposing are considered as the main reasons for being silent against violation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational disclosure
  • Governmental Organization
افشانی، مینو؛ وحدتی، حجت؛ حکاک، محمد و موسوی، نجم‌الدین (1397). «بررسی عوامل اثرگذار بر قصد تخلفات در کارکنان بخش بهداشت و درمان. فصلنامه مدیریت و بهداشت و درمان، 9(2)، 86-77.
ایزدپناه، نوروز؛ رزمان، علی و صبوحی لکی، بهروز (1395). بررسی پدیده سوت زنی افشاگری در سازمانها با تأکید بر آموزه‌های دینی. اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ.
بالوت، آلن؛ بیبار، لوران؛ گرانبولان، ژنویواوان؛ غانم، کریستین و گراسن، مارک (1393). اخلاق در محیط کار.ترجمه: سوسن سلیم‌‍زاده، تهران: انتشارات اژدهای طلایی.
قاسمی، محسن (1390). «افشاگران نامدار تقلب». ماهنامه حسابدار، 240، 47-44.
مرادی، علیرضا؛ ابراهیمی، محمدتقی و رستمی، فاطمه (1393). «سوت‌زنی! پدیده‌ای مهجور در سازمان‌های امروزی». ماهنامه گزیده مدیریت، 152.
صفری، محمد و فتاح زیارانی، مریم (1397). «شناسایی، مفهوم‏‌سازی و تبیین فرایند سوت‌زنی در سازمان (مطالعۀ موردی: شرکت سنگ‌آهن گهر زمین)». مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 16(3)، 617-643.
 Ahmad, S. A., Yunos, R. M., Ahmad, R. A. R. & Sanusi, Z. M. (2014). “Whistleblowing behaviour: The influence of ethical climates theory”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 164, 445-450.
Ash, A. (2016). “Whistleblowing and ethics in health and social care”. Jessica Kingsley Publishers.
Bellaby, R. W. (2018). “The ethics of whistleblowing: Creating a new limit on intelligence activity”. Journal of International Political Theory, 14(1), 60-84.
Bosupeng, M. (2017). “Whistle Blowing: What Do Contemporary Ethical Theories Say”? Studies in Business and Economics, 12(1), 19-28.
Brown, A. J. & Lawrence, S. A. (2017). “Strength of Organisational Whistleblowing Processes–Analysis from Australia”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 117, 97-134.
Chen, X. (2018). “A Summary of Research on the Influencing Factors of Employees’ Willingness to Whistle-Blowing”. American Journal of Industrial and Business Management, 8(07), 1732.
Dungan, J. A., Young, L. & Waytz, A. (2019). “The power of moral concerns in predicting whistleblowing decisions”. Journal of Experimental Social Psychology, 85, 103848.
Greenberger, D. B., Miceli, M. P. & Cohen, D. J. (1987). “Oppositionists and group norms: The reciprocal influence of whistle-blowers and co-workers”. Journal of Business Ethics, 6(7), 527-542.
Gundlach, M. J., Douglas, S. C. & Martinko, M. J. (2003). “The decision to blow the whistle: A social information processing framework”. Academy of management Review, 28(1), 107-123.
Henik, E. (2015). “Understanding whistle-blowing: A set-theoretic approach”. Journal of Business Research, 68(2), 442-450.
Jackson, D., Hickman, L. D., Hutchinson, M., Andrew, S., Smith, J., Potgieter, I. & Peters, K. (2014). “Whistleblowing: an integrative literature review of data-based studies involving nurses”. Contemporary nurse, 48(2), 240-252.
Jubb, P. B. (1999). “Whistleblowing: A restrictive definition and interpretation”. Journal of Business Ethics, 21(1), 77-94.
Keenan, J. P. (2002). “Whistleblowing: A study of managerial differences”. Employee Responsibilities and Rights Journal, 14(1), 17-32.
Lovell, A. (2002). “Ethics as a dependent variable in individual and organisational decision making”. Journal of Business Ethics, 37(2), 145-163.
Loyens, K. & Vandekerckhove, W. (2018). “Whistleblowing from an international perspective: A comparative analysis of institutional arrangements”. Administrative Sciences, 8(3), 30.
Malik, M. S. & Nawaz, M. K. (2018). “The Role of Ethical Leadership in Whistleblowing Intention among Bank Employees: Mediating Role of Psychological Safety”. Review of Integrative Business and Economics Research, 7, 238-252.
Mannion, R., Blenkinsopp, J., Powell, M., McHale, J., Millar, R., Snowden, N. & Davies, H. (2018). “Understanding the knowledge gaps in whistleblowing and speaking up in health care: narrative reviews of the research literature and formal inquiries, a legal analysis and stakeholder interviews”. Health Services and Delivery Research, 6(30).
Mesmer-Magnus, J. R. & Viswesvaran, C. (2005). “Whistleblowing in organizations: An examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation”. Journal of business ethics, 62(3), 277-297.
Miceli, M. P. & Near, J. P. (1992). Blowing the whistle: The organizational and legal implications for companies and employees. Lexington Books.
Rothschild, J. & Miethe, T. D. (1999). “Whistle-blower disclosures and management retaliation: The battle to control information about organization corruption”. Work and occupations, 26(1), 107-128.
Seifert, D. L., Sweeney, J. T., Joireman, J. & Thornton, M. (2010). “The Influence of Organizational Justice on Accountant Whistleblowing”. Accounting, Organizations and Society, 35, 707-717.
Shawver, T. (2011). “The effects of moral intensity on whistleblowing behaviors of accounting professionals”. Journal of Forensic and Investigative Accounting, 3(2), 162-190.
 Skivenes, M. & Trygstad, S. (2017). “Explaining whistle blowing processes in the Norwegian labour market: Between individual power resources and institutional arrangements”. Economic and Industrial Democracy, 38(1), 119-143.
Vandekerckhove, W. (2016). Whistleblowing and organizational social responsibility: A global assessment. Routledge.
Wolf, S., Worth, M. & Dreyfus, S. (2014). Protecting whistleblowers in the UK: A new blueprint, 61-63.
Zakaria, M. (2015). “Antecedent factors of whistleblowing in organizations”. Procedia Economics and Finance, 28, 230-234.
Zehir, C. & Erdogan, E.,(2011). “The Association between Organizational Silence and Ethica Leadership through Employee Performance“. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 24, 1389-1404.