با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد بین‌المللی قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه توجه به توسعه منابع انسانی، از اولویت‌های ضروری هر سازمان به شمار می‌رود. در نظر گرفتن این ضرورت در ارتقای میزان اثربخشی سازمان‌ها حائز اهمیت است. از این رو ضروری است که ضمن مطالعه استراتژی‌های توسعه منابع انسانی، به ارائه الگویی مناسب که ضامن ارتقای اثربخشی سازمانی است پرداخته شود. این پژوهش با هدف طراحی مدل بومی برای سازمان‌های دولتی، تحول منابع انسانی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و به طراحی الگوی مناسب توسعه منابع انسانی در جهت ارتقا اثربخشی سازمان های دولتی می‌پردازد. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته کمی و کیفی به منظور تبیین مدل استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش، به منظور استخراج عوامل از تکنیک دلفی فازی با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند توسط خبرگان استفاده شد. همچنین در بخش کمی، تعداد 247 نفر شامل( مدیران، معاونین، رؤسای استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و همچنین کارشناسان برنامه‌ریزی نوسازی و تحول اداری) به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. به منظور بررسی روایی سازه (روایی همگرا، تشخیصی و منطقی) و جهت سنجش پایایی ابزار تحقیق و برآورد مدل اندازه‌گیری پژوهش، از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل نهایی تحقیق مشتمل بر سه بُعد اصلی: فردی (توسعه شایستگی، دانش و تسهیم اطلاعات، تعهد، اعتماد متقابل)، سازمانی( آموزش کارکنان، عدالت سازمانی، نظام جبران خدمات، شایسته سالاری، مدیریت استعداد) و محیطی (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی-اجتماعی) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Human Resource Development Model to Enhance the Effectiveness of Government Agencies (Case Study: Kerman Governorate)

نویسندگان [English]

  • Ali Babaee Rayni 1
  • Karamallah Daneshfard 2
  • Nasser Mirsepassi 3

1 Ph.D Candidate, Department of Public Administration, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.

2 Professor, Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, Paying attention to Human Resource Development (HRD) is one of the essential priorities of any organization. Considering this necessity is important in improving the effectiveness of organizations. Therefore, while studying human resource development strategies, it is necessary to provide an appropriate model that guarantees the promotion of organizational effectiveness. This research aims to design a local model for public organizations, evaluates the evolution of human resources, and designs an appropriate model of human resource development to enhance the effectiveness of public organizations. In this study, a mixed-method approach (quantitative-qualitative research) was used to explain the model. In the qualitative part of the research, the fuzzy Delphi technique was used to extract factors from the experts who were selected through the targeted non-probability sampling method. In the quantitative section, 247 participants (managers, deputies, governorates, governors, and provincial governors, as well as experts in planning modernization and administrative transformation) were selected through purposeful sampling. Questionnaires were used to collect data. To measure the construct validity (convergent, diagnostic, and logical validity), the reliability of the research instrument, and evaluate the research measurement model, the confirmatory factor analysis was used through AMOS24 software. The results showed that the final model of the research consisted of three main dimensions: individual (competency development, knowledge and information sharing, commitment, and mutual trust), organizational (staff training, organizational justice, service compensation system, meritocracy, and talent management), and environmental (economic, political, and cultural-social).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Human Resource Development
  • Individual Factors
  • Organizational Factors
  • Environmental Factors
Abbaspour, A. (2008). Advanced Human Resource Management. Tehran: Samat.
Ahmadvand, A. M., & Yavari Bafghi, A. H. (2008).The Model of Human Resources Development in the Police of the Islamic Republic of Iran. Quarterly Journal of Disciplinary Knowledge, 10(1), 9-32. (In persian)
Alagaraja, M., & Githens, R. (2016). Capacity and Capability Building for National HRD. Human Resource Development Review, 15(1), 77-100
 Ashraf, G., & Kadir, S. B. A. (2012). A Review on the Models of Organizational Effectiveness: A Look at Cameron's Model in Higher Education. International Education Studies, 5(2), 80-87
Asrar-ul-Haq, M. (2015). Human Resource Development in Pakistan: Evolution, Trends and Challenges. Human Resource Development International, 18(1), 97-104.
Biswas, S. (2010). Relationship between Psychological Climate and Turnover Intentions and Its Impact on Organizational Effectiveness: A Study in Indian Organizations. IIMB Management Review, 3(2), 102-110.
Deb, T. (2006). Human Resources Management: Theory & Practice. Ane Books India.
Delgoashaee, B., Tabibi, S., & Pahlevan, P. (2007). Designing a human resource development model for the health sector of Iran. Research in Medicine, 31(4), 317-325. (In persian)
Farhi Buzanjani, B., & Mahdavi, M. (2008). Designing and explaining the model of human resource development (university professors) based on naturalistic attitude and developing fourfold communication. Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University, 1(1), 19-50. (In persian)
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.‏
Habibi, F., Kalbadinejad, N., & Seifi, M. H. (2014). A Study of Human Resources Development and Empowerment Approaches in Organizations to Increase Productivity. First National Conference on Futurology, Management and Development, Tehran, New Education Development Center of Iran. (In persian)
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (2005). Multivariate Data Analysis with Readings. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Halkos, G., & Bousinakis, D. (2010). The effect of stress and satisfaction on productivity. International Journal of Productivity and Performance Management, 59(5), 415 - 431.
Hashemirad, S. (2010). Pattern of Human Resources Development at the National level in Pursuit of the Goals of the Country's Twentieth views, Ph.D Thesis, Faculty of Management, Allame University, Tehran, Iran.
Heimeriks, K.  H., Schijven, M., & Gates, S. (2012). Manifestations of higher-order routines: The underlying mechanisms of deliberate learning in the context of post-acquisition integration. Academy of Management Journal, 55(3), 703 726.
Hosainpour. D., & Ghorbani paji, A. (2017). The Impact of Human Resource Development Strategies on Organizational Effectiveness: A Mediating Role of Mutual Trust and Job Satisfaction of Employees in Sport and Youth Organization of Mazandaran Provinceth. Strategic Management Research, 23(65), 45-75. (In persian)
Jackson, D. L. (2003). Revisiting sample size and number of parameter estimates: Some support for the N: q hypothesis. Structural equation modeling, 10(1), 128-141.‏
Judge Tabatabai, M., & Yousefi Afrashteh, M. (2012). Analysis of the relationships of some variables related to the evaluation of teaching by students using the structural equation model. Journal of Research and Planning in Higher Education, 64, 107-83. (In persian)
Kalliath, J., Bluedorn, A. C., & Gillespie, D. F. (1999). A Confirmatory Factor Analysis of the Competing Values Instrument. Educational and Psychological Measurement. 59(1), 143-58.
Kargar, H. (2009). Optimization of Human Resources as a Solution for Sustainable Development of the Organization: Analytical Study of Factors and Solutions. Human Development of Police, 6(27), 83-65. (In persian)
Katsikea, E., Theodosiou, M., Perdikis, N., & Kehagias, J. (2011). The effects of organizational structure and job characteristics on export sales managers’ job satisfaction and organizational commitment. Journal of World Business, 46, 221-223.
Kevin C.K., LamP, B. & McGuinnessJoão, P. V. (2013). EO gender, executive compensation and firm performance in Chinese-listed enterprises Original Research Article. Pacific-Basin Finance Journal, 21(1).1136-1159.
Khalilnejad, Sh., & Amiri, A. (2015). The Role of Knowledge Management in Human Resources Development (Case Study: Tehran Region 4 Municipality). Quarterly Journal of Human Resources Education and Development, 3(9), 88-67. (In persian)
Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. Guilford Press, New York.
Kolsoom Nami, K., Seyed Abbaszadeh., M. M., Hassani, M., BazarganStructural, A. (2018). Modeling of the Impact of Organizational Factors on the Human Resource Development with the Mediating Role of Knowledge Management Process and Transfer of Training. Iranian Society for Training and Development, 4(11), 77-96. (In persian)
Lyons, R. (2016). Strategic Human Resource Development impact on organizational performance: Does SHRD matter? (Doctoral dissertation, North Dakota State University).
Mahmoudi, O., & Derakhshani, O. (2017). The effect of organizational structure on organizational effectiveness in Islamic Azad University. Journal of Research in Management and Accounting, 3(18), 15-48. (In persian)
Manzoor, Q. A. (2011). Impact of Employees Motivation on Organizational Effectiveness. Business Management and Strategy, 3(4), 152-158.
Mehdibeigi, N., Dehghani, M., & mohammad Yaghoubi, N. (2016). Customer knowledge management and organization's effectiveness: Explaining the mediator role of organizational agility. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 25(230), 94-103.
Mirsapasi, N. (2005). Human Resources Development with a Global Knowledge-Based Approach. Second Human Resources Development Conference, Tehran, Industrial Development and Renovation Organization of Iran, Institute of Productivity and Human Resources Studies. (In persian)
Mirza Hakim, H., Poursaeed, M. M. (2018). Investigating the relationship between talent management and organizational effectiveness in Sepah Bank branches in Kerman. Applied Studies in Management Sciences and Development, 3(2), 117-130. (In persian)
Mohammadi, A., Farrahi, A., Sultana, M.R., & Tarverdi, kh. (2015). Designing and Explaining a Model for Human Resource Development in a Military Organization. Journal of Research in Human Resources Management, 7(1), 187-212. (In persian)
Nasehifar, V., & Askari Masule, S. (2017). Explanation of Human Resource Development Model Based on Islamic-Iranian Model. Modiriyatfarda, 51, 157-178. (In persian)
Pakdel, R., Gholipour, A., Hussein, S. H. (2018). Designing a National Human Resources Development Model with a System Dynamics Approach. Quarterly Journal of Human Resources Education and Development, 5(16), 77-51. (In persian)
Parsons (1969). Effectiveness Questionnaire. Translated by Farrokhnejad.
Rerup, C. & Feldman, M. S. (2011). Routines as a source of change in organizational schemata: The role of trial-and-error learning. Academy of Management Journal. 54(3), 577-610.
Saebi, M. (2002). Trends and Challenges of Human Resource Management in the Public Sector. Management Research in Iran, 6(3), 67-82. (In persian)
Sarem, A. A., Danaeifard, A., Gholipour, A., & Fani, A. A. (2017). HRD Matrix: Understanding the Duality of Structure and Agency in Human Resource Development. Journal of Public Administration (JPA), 9(1), 137-168. (In persian)
Shams Thani, M. S. (2012). Relationship between Human Resource Development and Improving Mutual Trust between Employees and Managers: Bahman Group Parts Manufacturing Companies, M.Sc. Thesis in Business Management, Allameh Tabatabaei University. (In persian)
Sobhanipour, S.M.R., Zarei Matin, H., Alvani, S.M., Gholam Reza Jandaghi, G.R. (2019).The Designing an Effective Human Resource Management Model Based on Participatory Organizational Culture in the Public Section in Iran. Journal of Public Management Researches, 12(43), 59-83. (In persian)
Soheili Anaraki, R. (2015). Investigating the Impact of Leadership Style on Human Resource Productivity in Organizations. Fifth International Conference on Accounting and Management with Modern Research Sciences Approach, Tehran. (In persian)
Tarodipour, K. (2011). Designing the Model of Human Resources Development of the IRGC, PhD Thesis in Human Resource Management, Tehran, Imam Hossein University. (In persian)
 Wikhamn, w. (2019). Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 76(5),102-110.
YazdanShenas, M., Hadi Paykani., M., & Gholizadeh, A. (2018). Designing a Human Resources Development Model Based on the Requirements and Necessities of the Islamic Republic of Iran Navy. Teaching Marine Sciences, 5(2), 109-130. (In persian)
Zheng, W., Yang, B., & Mclean, G.N. (2010). Linking Organizational Culture, Structure, Strategy and Organizational Effectiveness: Mediating role of Knowledge Management. Journal of Business Research, 3(63), 764-772.