با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

نویسنده

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

حکمرانی عرصه آزمون و خطا نیست؛ زیرا با سرنوشت مردم سروکار دارد. بنابراین، باید با نهایت دقت و ظرافت و محاسبات علمی صورت پذیرد. آنچه مردان سیاست در عمل می‌آموزند و به موجب آن،  مستحق عبرت می‌گردند، مردان خط‌مشی در آزمایشگاه تجربه می‌کنند! همچنین، آنچه کشورهای عقب‌مانده در عرصه عمل  و اجرای خط‌مشی، با هزینه‌های گزاف تجربه می‌کنند،  کشورهای پیشرفته در آزمایشگاه  خط‌مشی فرا می‌گیرند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن پیامدهای اجرای خط‌مشی‌های عمومی ناآزموده و مقایسه آسیب‌های احتمالی گوناگون، با در نظر گرفتن امکان‌پذیری آزمون اولیه، آن‌ها در محیط آزمایشگاهی و پیشگیری از انواع هزینه‌های اجرای خط‌مشی‌های ناپخته، بر ضرورت اهتمام به آزمون خط‌مشی‌های عمومی، پیش از تصویب و اجرای  خط‌مشی‌های  عمومی، تأکید دارد.  این پژوهش صرفاً به خط‌مشی‌های  قوه مجریه می‌پردازد و تنگناهای آزمون خط‌مشی در آن را مدنظر قرار می‌دهد؛  تنگناهایی که موجب می‌شوند  بسیاری از خط‌مشی‌های عمومی، به‌جای حل مشکل و مسئله‌زدایی از عرصه عمومی، به حوزه‌های مشکل آفرین و مسئله خیز جامعه تبدیل شوند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Policy Laboratory and Rational Decision-Making Situation to Avoid Trial and Error in Governance of Executive Branch

نویسنده [English]

 • Ali Asghar Pourrezzat

Professor, Department of Public Administration, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

 
Governance is not a field for trial and error; because it deals with the fate of the people; Therefore, it must be done with the utmost care and finesse and scientific calculations. What politician learn in practice and thus learn a lesson, policy makers experience in the policy laboratory! Also, what developing countries experience in policy implementation and performance at exorbitant costs is what developed countries learn in the policy lab! The present study, considering the consequences of untested public policy implementation and comparing their various possible harms, considering the possibility of their initial testing in the laboratory environment and preventing various costs of implementing immature policies, emphasizes the need to the public policy test prior to the approval and implementation of public policies.  This study deals exclusively with the executive branch and considers the bottlenecks of the policy test in that branch; The bottlenecks that cause many public policies to increase problems and problematic areas of society instead of solving problems and de-problematizing them from the public sphere.

کلیدواژه‌ها [English]

 • President
 • Decision Scene
 • Instant Execution
 • Policy Test
 • Policy Formulation
 • Policy Spelling and Writing
 • Goal Society
 • Dashboard of General Issues and Problems
 • BIG Data Analysis
 • AI-based Policy Making
 • Outcome Prediction and Evaluation
 • Storytelling
 • Sensemaking
 • Sense Lamming
A.A. Pourezzat, A.A., & Alvani, S.M. (2001). The Logical Principles of Designing Public Policy Making System to Achieve Truth-Oriented Justice. Daneshvar Raftar, 2(5), 11-38. (In Persian)
Alvani, S. M., & Pourezzat, A. A. (2001). Designing an intelligent legislative system for the realization of social justice. Public Administration Perspective (PAP), 1(1), 43-58.
Atiyah, P. S. (1995). Law and Modern Society. Oxford University Press.  
Dye, T. (2011). Understanding public policy. 13th edition, Pearson.
Howlett, M. (2011). Designing Public Policies. Routledge- Taylor & Francis Group.
Pourezzat, A. A. (2017). Senselamming. Telegram Notes. No. Management and Governance Knowledge Channel. 2018/1/19. (In Persian)
Pourezzat, A. A., Hejabrafkan, H., Demarchi Lou, M., & Nasiri Hamrah. A. (2017). Evaluation of Government Development projects. Management books - Tadbir baran collection. Mehraban Book Publishing Institute. (In Persian)
Scott, W. R., & Davis, G. F. (2007). Organizations and Organizing; Rational, Natural and Open System Perspectives. Pearson international Edition.
Wikipedia. Online Encyclopedia.  2021/08/05. (In Persian)