با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

نوع مقاله : پیمایشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی (مدیریت رفتاری)، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی. دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

یک دهه از استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد فعلی سازمان‌های بخش دولتی ایران براساس ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری، سپری می‌شود؛ اما آسیب‌شناسی علمی و جامعی از این نظام منتشر نشده است. اگر عارضه‌ها و نارسایی‌های احتمالی نظام کنونی در کنار یکدیگر جای‌گیرند و استمرار یابند موجب شکاف‌های عمیق عملکردی خواهند شد، ازاین‌رو، هدف این پژوهش آسیب‌شناسی نظام مذکور است. در اجرای پژوهش، نخست مبانی نظری مدیریت عملکرد (در سطح سازمان) مطالعه شد و منابع منتخب مرور، طبقه‌بندی و تحلیل مضمون شدند. پس ‌از آن براساس مضامین استخراج‌ شده، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان مدیریت عملکرد در سازمان‌های بخش دولتی کشور انجام پذیرفت. خبرگان مذکور با لحاظ شرایط علمی، تجربی و ادراکی به شیوه گلوله ‌برفی شناسایی شدند. سپس تحلیل مضمون داده‌های مصاحبه‌ها به روش استقرایی انجام پذیرفت و آسیب‌شناسی محقق شد. در این مرحله 500 کد به داده‌ها اختصاص پیدا کرد. یافته‌های پژوهش مشتمل بر یک مضمون فراگیر (آسیب‌های نظام مدیریت عملکرد سازمان‌های بخش دولتی کشور)، 6 مضمون سازمان‌دهنده (آسیب‌های عمده شامل: مشکلات مربوط به برنامه‌ریزی، نارسایی‌های قانونی و زمینه‌ای، مشکلات تخصصی و ضعف بینش، مشکلات مربوط به تعارض منافع، نارسایی‌های اجرایی و لجستیکی، مشکلات نظری در مدل کنونی) و 55 مضمون پایه (عارضه‌های فرعی) است با لحاظ تنوع، تعدد و گستره آسیب‌های مذکور بجاست که اقدامات اصلاحی، با مشارکت تخصص‌های متنوع در حوزه دانش مدیریت انجام پذیرد. برخی اصلاحات در داخل نظام مذکور امکان‌پذیر می‌باشند ولی بعضی دیگر نیازمند بهبود در دیگر زیرسیستم‌های نظام اداری هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of Performance Management System of Iranian Public Sector Organizations

نویسندگان [English]

  • Abdorreza Ghanizadeh 1
  • Roohallah Noori 2
  • Akbar Hassanpoor 3
  • Yousef Vakili 4

1 Ph.D. Candidate, Department of Human Resource Management (Organizational Behvior Management,), Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Human Resource Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Human Resource Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor. Department of Human Resource Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

About a decade has passed since the establishment and implementation of the current performance management system of Iranian public sector organizations according to the criteria of the Civil Service Management Act. Nevertheless, this system has not been scientifically and comprehensively pathologized. Since the possible failures and shortcomings of the current system will cause deep performance gaps if they are placed together and continue, so the purpose of the present research is the pathology of the mentioned system. First, the literature on performance management (at the organizational level) was studied and the selected sources were reviewed, classified, and thematically analyzed. Then, semi-structured interviews with nineteen performance management experts in public sector organizations were conducted based on the extracted themes. Experts were identified by snowball technique considering scientific, experimental and perceptual conditions. Subsequently, inductive thematic analysis of the interviews data and pathology were performed. In this phase, 500 codes were assigned to the data. Findings of this research include a global theme (the failures of mentioned system), 6 organizing themes (major failures including planning problems, legal and contextual deficiencies, proficiency problems and poor insight, conflict of interest problems, executive and logistical deficiencies, theoretical problems in the current model) and 55 basic themes (minor failures). Considering the variety, multiplicity and scope of the mentioned failures, corrective measures should be taken with the participation of various specialties in the field of management knowledge. Some reforms are possible within this system, while others require improvements in other subsystems of the Iranian administrative system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • Performance Management
  • Public Sector Organization
  • Organizational Pathology
Abedi Jafari, H., Taslimi, M. S., Faghihi, A., & Sheikh Zadeh, M. (2011). Thematic analysis and thematic network: a simple and efficient way to explain the qualitative data patterns. Strategic Management Thought, 5(2), 151-198. (In Persian)
Administrative and Recruitment Organization (2019). Comprehensive guide to the administrative system reform plan. Tehran: Farmanesh. (In Persian)
Aghazade, H., & Abolmolouki, H. (2018). Strategic management framework diagnosis in public organization (Multi-Method Approach). Journal of Public Administration, 10(2), 227-250. (In Persian)
Alem Tabriz, A., & Mohammad Rahimi, A. (2010). Production and Operations Management Approach in Evaluating and Improving Business Processes. Tehran: Commercial Print and Publications Company. (In Persian)
Allen, P. M., & Alston, F. E., & DeKerchove, E. M. (2019). Peak Performance. Boca Raton: CRC Press.
Amiri Farahabadi, J., Abolghasemi, M., & Ghahramani, M. (2016). Pathology of policy research process in Iranian higher education; a qualitative study. Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 8(4), 139-171. (In Persian)
Andeßner, R., & Greiling, D., & Vogel, R. (2017). Public Sector Management in a Globalized World. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
Armstrong, M. (2009). Armstrong’s handbook of performance management. London and Philadelphia: Kogan.
Bacal, R. (2015). How to Manage Performance. Translated by Majid Noorian. Tehran: Mobaleghan. (In Persian)
Barrows, E., & Neely, A. (2012). Managing Performance in Turbulent Times. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
Barth, A. L., & de Beer, W. (2018). Performance Management Success. Springer International Publishing.
Behn, R. D. (2008). The Seven Big Errors of PerformanceStat. Kennedy School of Government, Harvard University. Retrieved from: https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/
Borgonovi, E., Anessi-Pessina, E., & Bianchi, C. (2018). Outcome-Based Performance Management in the Public Sector. Springer International Publishing.
Chitsaz, H. (2003). Organizational pathology.  7th Rail Transportation Conference. Tehran: Sharif University of Technology, 1-10. (In Persian)
Cokins, G. (2004). Performance Management. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
De Vries, M. S., Nemec, J., & Špaček, D. (2019). Performance-Based Budgeting in the Public Sector. Cham: Palgrave Macmillan.
De Waal, A. A., & Counet, H. (2009). Lessons learned from performance management systems implementations. International Journal of Productivity and Performance Management, 58(4), 367-390.
Development of Management and Human Capital Department of the Presidential Institution (2010). Executive instructions for establishing performance management system. Retrieved from: https://www.aro.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=cbd949f9-201b-4004-8b49-4659dd57df0a, Accessed April 4, 2021. (In Persian)
EFQM (2019). The EFQM Model. Brussels: efqm. Retrieved from: www.efqm.org, Accessed August 15, 2020.
Esfandiar, E., Jahanghirfard, M., & Hosseini, S. (2015). Evaluating the performance of public organizations (based on Baldrige Criteria for Performance Excellence) and examining its relationship with the administrative legality of Firoozkooh agancies employees. Quarterly Scientific Journal of Management, 12(37), 115-138. (In Persian)
Ghaderpanah, F., Behdadfar, M., & Sheikh, A. (2015). Pathology of performance management system in I.R of Iran Army. Military Management Quarterly, 14(56), 23-50. (In Persian)
Gholipour, R. (2016). Administrative System Challenges: A Case Study of Iran. Tehran: University of Tehran. (In Persian)
Ghorbanizadeh, V., Kazemian, G., & Eftekhari, M. (2017). The pathology of organizational unit's coordination in service management using viable system model. Resource Management in Police Journal of the Management Dept, 1396(18), 1-32. (In Persian)
Hanna, D. P. (1988). Designing Organizationds for High Performance. Reading: Addison-Wesley.
Hassan pour, A., Hassan pour, M., & Mousavi, R. (2013). Exploring the deficiencies of performance management system among staff in public administration. Resource Management in Police Journal of the Management Dept, 1392(3), 49-76. (In Persian)
Horváth & Partners Management Consultants (2021). The Controlling Concept: Cornerstone of Performance Management. Singapore: World Scientific Publishing Co & Verlag Franz Vahlen GmbH.
     Improving-Public-Sector-Performance-Through-Innovation-and-Inter-Agency-Coordination, Accessed July 2, 2020.
Kandula, S. (2011). The study of performance management necessity and its theoretical foundations. Translated by Gholam Chaplaghian. Police Organizational Development, 7(29), 123-155. (In Persian)
Khastar, H. (2009). Providing a method for calculating the reliability of the coding stage in research interviews.  Journal of Humanities Methodology, 15(58), 161-174. (In Persian)
Lægreid, P., & Verhoest, K. (2010). Governance of Public Sector Organizations. Hampshire: Palgrave Macmillan.
Latifi, M., & Ashneh, M. (2017). Pathology of installation and implementation of balanced scorecard in performance management system in Health & Insurance Organization. Interdisciplinary Studies on Strategic Knowledge, 1(1), 34-71. (In Persian)
Maestro, M. H., Albiol, N. C., & Grau Grau, M. (2020). The New Ideal Worker. Cham: Springer Nature Switzerland.
Mallory, R. E. (2018). Lean System Management for Leaders, a New Performance Management Toolset. New York: Routledgea Taylor & Francis Group.
Mansoori, H. (2020). Identification of factors and components affecting performance management system at governmental organizations. The Journal of Productivity Management, 14(53), 97-118. (In Persian)
Marr, B. (2008). Managing and Delivering Performance. Amsterdam: Elsevier Ltd.
McDavid, J. C., Huse, I., & Hawthorn, L. R. L. (2019). Program Evaluation and Performance Measurement. Third Edition. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.
Mendoza, M. L. (2016). APO Program and Center of Excellence on Public Sector Productivity. Manila: APO.
 Mirsepasi, N., Memarzadeh, Gh., Alem Tabriz, A., Najafbeigi, R., & Alizadeh, M. (2013). Identifying key criteria of excellence in the public sector. Journal of Development Evolution Management, 4(11), 1-6. (In Persian)
Mizrahi, Sh. (2017). Public Policy and Performance Management in Democratic Systems. Cham: Palgrave Macmillan.
Mohammadi, M., & Sharifzadeh, F. (2017). Designing a performance management model with a human resources development approach in the public sector. Quarterly Journal of Training and Development of Human Resources, 4(15), 133-159. (In Persian)
Mohammadi, R., & Mokhtarian, F. (2011). Pathology of the performance evaluation system of the Ministry of Science, Research and Technology. Journal of Research in Educational Science, 4(11), 163-190. (In Persian)
Mohammadpour, A. (2010). Quality evaluation in qualitative research: principles and strategies of validation and generalizability. Quarterly Journal of Social Sciences, 17(48), 73-105. (In Persian)
Mohsenpour, M. (2011). Evaluation of qualitative data. Journal of Student Research Committee (Beyhagh) Sabzevar University of Medical Sciences, 16(2), 50-55. (In Persian)
Moynihan, D. P. (2008). The Dynamics of Performance Management. Washington, D.C: Georgetown University Press.
Najafi, T., & Gholipour, A. (2017). Performance management system pathology in small & medium sized enterprises of Iran capital market (The case: Amin Investment Bank). Journal of Management Improvement, 10(4), 159-179. (In Persian)
National Institute of Standards and Technology (2020). Baldrige Criteria for Performance Excellence Categories and Items. Retrieved from: https://www.nist.gov/baldrige/baldrige-criteria-commentary, Accessed September 27, 2020.
Neely, A., Adams, C., & Kennerley, M. (2002). The Performance Prism. London: Pearson Education Limited.
Newcomer, K., & Caudle, S. (2011). Public Performance Management Systems. Public Performance & Management Review, (35)1, 108-132.
Noori, R., Abedi Jafari, H., Feirahi, D., Faqihi, A., & Taleghani, Gh. (2012). Relationship of state and public administration in Iran: a comparative-historical study. Journal of Public administration, 4(9), 117-140. (In Persian)
Norton, B. (2002). Testing for Excellence (Successful Business in a Week). Translated by Badri Nikfetrat. Tehran: Quality & Management Publication. (In Persian)
Pal, L. A. (2016a). Performance Management and Measurement Best Practices and Recent Initiatives: Part II. Manila: APO.
Pal, L. A. (2016b). Performance Management and Measurement: Best Practices and Recent Initiatives: Part I. Manila: APO.
Performance management and promotion of organizational culture affairs in Administrative and Recruitment Organization (2019). A guide for compiling specific indicators of performance evaluation of administrative agencies. Tehran. (In Persian)
Rafizadeh, A., Mirsepasi, N., & Azar, A. (2016). Design model of performance management at the state level. Quarterly Journal of Public Organzations Management, 4(4), 81-100. (In Persian)
     rappaport/files/performancestat.pdf, Accessed January 5, 2021.
Rashid, F. (2021). Performance management in the public sector of Brunei Darussalam. PJAEE, 18 (2), 140-158.
Rezaeian, A., & Ganjali, A. (2016). Performance Management, What, Why, and How. Tehran: Imam Sadegh (AS) University. (In Persian)
Șerban, R. A., & Herciu, M. (2019). Performance management systems – proposing and testing a conceptual model. Studies in Business and Economics, 14(1), 231-244.
Smither, J. W., & London, M. (2009). Performance Management, Putting Research into Practice. First edition. San Francisco: Jossey-Bass.
Tabatabaei Mozdabadi, S. (2015). Organizational excellence models. Popularization of Science, 5(2), 97-112. (In Persian)
Talbot, C. (2010). Theories of Performanc: Organizational and Service Improvement in the Public Domain. New York: Oxford University Press Inc.
Taticchi, P. (2010). Business Performance Measurement and Management. Heidelberg: Springer.
Teimury, E., & Aliakbary, M. (2009). Measuring business performance. Tehran: Iran University of Science and Technology. (In Persian)
Union of Japanese Scientists and Engineers (2020). Journey toward the Deming Prize: Evaluation Criteria. Retrieved from: https://www.juse.or.jp/deming_en/challenge/03.html, Accessed September 14, 2020.
United Nations development programme. (2013). Proceedings of Global Roundtable on Government Performance Management. NewDelhi, India.
Van Helden, G. J., & Reichard, C. (2013). A meta-review of public sector performance management research. Tékhne, 11(1), 10-20.
World Bank (2018). Improving Public Sector Performance: Through Innovation and Inter-Agency Coordination. Global Report Public Sector Performance. Washington, D.C.: World Bank Group. Retrieved from: http://documents.worldbank.org/curated/en/833041539871513644/
Yaghoubi, N. (2018). Public Administration (a survey of new thoughts). Tehran: SAMT. (In Persian)
Yavari, V., & Zahedi, Sh. (2013). Designing a conceptual model of organizational performance management for public sector and nonprofit organizations. Semi-Annually Strategic Management Thought (Management Thought), 7(1), 79-122. (In Persian)