دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) - شماره پیاپی 24، پاییز 1397 
3. ارائه الگوی آنتروپی رفتاری در سازمان (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)

صفحه 37-56

10.30473/ipom.2018.5081

زینب امیری؛ محمودرضا اسماعیلی؛ رضا سپهوند؛ سیدنجم الدین موسوی