با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت دولتی
طراحی الگوی طردشدگی اعضای هیئت علمی در محیط کار

هادی تیموری؛ رضا صالح زاده؛ علی اصغر مباشری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1403

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69635.4912

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی طردشدگی اعضای هیئت علمی در محیط کار اجرا شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از لحاظ ماهیت اکتشافی و از لحاظ روش؛ به روش کیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش از اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران تشکیل شده است که در این میان 19 نفر به روش هدفمند و نیز روش گلوله برفی و رعایت قاعده ...  بیشتر

مدیریت عمومی
ارائه الگوی مدیریت تعارضات بین نسلی در سازمان

علیرضا محمدی بجگان؛ محمد منتظری محمودآبادی؛ یوسف احمدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.68268.4855

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت تعارضات بین نسلی در بین کارکنان کشتیرانی جنوب - خط ایران می‌باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ ماهیت و روش اکتشافی با رویکرد کیفی می باشد. جامعه پژوهش حاضر متشکل از اساتید مدیریت منابع انسانی و مدیران شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران هستند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. این ...  بیشتر

مدیریت عمومی
طراحی مدل مدیریت چالش‌های پیاده‌سازی سازمان خودگردان غیرمتمرکز (دائو)

معصومه افشاری نژاد رودسری؛ محمدعلی سرلک؛ داود غلامرضایی؛ اشرف رحیمیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.70672.4957

چکیده
  در حال حاضر صنعت بیمه در ایران با چالش‌هایی نظیر پیچیدگی در فرآیندها، هزینه‌های بالا و کاهش اعتماد مشتریان روبروست. در نتیجه این چالش‌ها، نیازمندی‌های جدیدی برای بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی در صنعت بیمه به وجود آمده است. در این راستا، پیاده‌ سازی مدل سازمان خودگردان غیرمتمرکز (دائو) به عنوان یکی از راهکارهای نوین مطرح می‌گردد ...  بیشتر

مدیریت دولتی
ارائه الگوی تاکتیک های اعمال قدرت و مشارکت سازمانی در ماندگاری و بهره وری نیروی انسانی در سازمانهای دولتی

نرجس شمسی گوشکی؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ سمانه مهدیزاده؛ زهرا شکوه سلجوقی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.70818.4966

چکیده
  در سازمان‌های دولتی، بهره‌وری نیروی انسانی و ماندگاری آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. ازآنجاکه این سازمان‌ها مسئولیت ارائه خدمات عمومی و تأمین نیازهای شهروندان را بر عهده دارند، استفاده از تاکتیک‌های اعمال قدرت و مشارکت سازمانی برای بهبود عملکرد و ماندگاری نیروی انسانی بسیار حیاتی است.از این‌رو هدف پژوهش شناسایی عوامل تاکتیک‌های ...  بیشتر