دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32) - شماره پیاپی 32، پاییز 1399 
3. واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت تدوین خط‌مشی‌های عمومی مدیریت شهری تهران

صفحه 43-56

10.30473/ipom.2020.52617.4077

فاطمه قیطاسی وند؛ فتاح شریف‌زاده؛ غلامرضا کاظمیان؛ داود حسین‌پور